ZARZĄDZENIE NR 58.2020
WÓJTA GMINY PIĄTNICA
z dnia 30 września 2020 r.


uchylające zarządzenie w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Piątnica


Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) zarządzam, co następuje:


§ 1. Uchylam:

1) Zarządzenie Nr 54.2020 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Piątnica.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Piątnica.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Wójt
Artur Wierzbowski

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 01 październik 2020 14:40 Konrad Majkowski