ZARZĄDZENIE NR 59.2020
WÓJTA GMINY PIĄTNICA
z dnia 30 września 2020 r.


zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Piątnica


Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) zarządzam, co następuje:


§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Piątnica, stanowiącym załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 105.2019 Wójta Gminy Piątnica z dnia 31 grudnia 2019 r dodaje się w § 34 ust. 1 pkt 25 o treści:


,,25. Potwierdzanie zawarcia umów dzierżawy gruntów zaliczonych do użytków rolnych i prowadzenie rejestru tych umów."


§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Piątnica.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


Wójt
Artur Wierzbowski

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 01 październik 2020 14:43 Konrad Majkowski
Artykuł został zmieniony. czwartek, 01 październik 2020 15:01 Konrad Majkowski (administracja)