ZARZĄDZENIE NR 59.2020
WÓJTA GMINY PIĄTNICA
z dnia 30 września 2020 r.


zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Piątnica


Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) zarządzam, co następuje:


§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Piątnica, stanowiącym załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 105.2019 Wójta Gminy Piątnica z dnia 31 grudnia 2019 r dodaje się w § 34 ust. 1 pkt 25 o treści:


,,25. Potwierdzanie zawarcia umów dzierżawy gruntów zaliczonych do użytków rolnych i prowadzenie rejestru tych umów."


§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Piątnica.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


Wójt
Artur Wierzbowski

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Zarządzenie Nr 59.2020 pdf 112.41 KB Konrad Majkowski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 01 październik 2020 14:43 Konrad Majkowski
Artykuł został zmieniony. czwartek, 01 październik 2020 15:01 Konrad Majkowski (administracja)