O B W I E S Z C Z E N I E

Przewodniczący Rady Gminy Piątnica
informuje, że:


I. Zwołał XXI sesję Rady Gminy Piątnica na dzień 30 września 2020 r. (środa).
II. Otwarcie obrad nastąpi o godzinie 1400.
III. Rada Gminy obradować będzie w sali Gminnej Hali Sportowej w Piątnicy, ul. Szkolna 29.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
2. Informacja o podpisaniu protokołu Nr XIX/2020 i Nr XX/2020 obrad sesji.
3. Informacja o pracy wójta między sesjami.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie:
1) zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gminy Piątnica i Miasta Łomża przy realizacji zadania polegającego na zmianie obszaru i granic aglomeracji Łomża;
2) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Piątnica w 2020 roku;
3) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy;
4) rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Piątnica Artura Wierzbowskiego;
5) zmian w budżecie Gminy;
6) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2031.
5. Rozpatrzenie na sesję Rady Gminy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Piątnica za pierwsze półrocze 2020 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2031 oraz informacji o przebiegu wykonywania planów finansowych instytucji kultury
a) wystąpienie Wójta Gminy,
b) uchwała Nr II-00320-27/20 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Piątnica informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 r.,
c) opinia Komisji Budżetu i Spraw Społecznych Rady Gminy do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Piątnica za pierwsze półrocze 2020 roku,
c) dyskusja.
6. Informacja na temat realizacji uchwały Rady Gminy Piątnica w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Piątnica w 2019 r.”.
7. Zapoznanie z pismami, które wpłynęły do Rady Gminy Piątnica.
8. Wolne wnioski i informacje.
9. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
Krzysztof Weber

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Obwieszczenie o zwołaniu sesji XXI (wersja w pdf) pdf 213.02 KB Konrad Majkowski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 24 wrzesień 2020 10:36 Konrad Majkowski