OBWIESZCZENIE

Przewodniczący Rady Gminy Piątnica
informuje, że
na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)

I. Zwołał V sesję Rady Gminy Piątnica na dzień 29 stycznia 2019 r. (wtorek).
II. Otwarcie obrad nastąpi o godzinie 1000.
III. Rada Gminy obradować będzie w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Piątnicy, przy ul. Szkolnej 25.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
2. Informacja o podpisaniu protokołu Nr IV/2018 obrad sesji.
3. Informacja o pracy wójta między sesjami.
4. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Piątnica w 2018 roku.
5. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019-2031
a) odczytanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019-2031 z autopoprawką Wójta Gminy Piątnica,
b) odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piątnica na lata 2019 – 2031,
c) przedstawienie opinii do projektu uchwały z autopoprawką Wójta Gminy Piątnica przez Przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy Piątnica,
d) dyskusja nad projektem uchwały,
e) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019-2031 z autopoprawką Wójta Gminy Piątnica.
6. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Piątnica na 2019 rok
a) odczytanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Piątnica na 2019 rok z autopoprawką Wójta Gminy Piątnica,
b) odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Piątnica na 2019 rok oraz o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżety gminy,
c) przedstawienie przez Wójta Gminy Piątnica stanowiska wobec zastrzeżeń i uwag zawartych w opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku do projektu uchwały budżetowej,
d) odczytanie przez przewodniczących komisji opinii stałych komisji Rady Gminy Piątnica do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Piątnica na 2019 rok z autopoprawką Wójta Gminy Piątnica,
e) odczytanie propozycji wniosków zgłoszonych przed rozpoczęciem sesji przez radnych i nie uwzględnionych w projekcie uchwały budżetowej,
f) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
g) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Piątnica na 2019 rok z autopoprawką Wójta Gminy Piątnica.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie:
1) obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej;
2) określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w domu i w szkole” na lata 2019-2023;
3) zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023;
4) przyjęcia do realizacji Programu Aktywności Lokalnej Gminy Piątnica pn. „MŁODZI-AKTYWNI” na lata 2019-2020;
5) wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Piątnica aneksu do porozumienia międzygminnego w sprawie wspólnego wykonywania przez Miasto Łomża i Gminę Piątnica zadań z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków z dnia 1 lutego 2011 roku.
6) zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy;
7) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu;
8) uchwalenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Piątnica na 2019 rok.
9) zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Piątnica na 2019 rok.
8. Informacja o zbyciu, nabyciu, zamianie i obciążeniu nieruchomości gminnych w 2018 r.
9. Wolne wnioski i informacje.
10. Zamknięcie obrad.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY
Krzysztof Weber

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 22 styczeń 2019 15:35 Konrad Majkowski
Artykuł został zmieniony. wtorek, 22 styczeń 2019 15:36 Konrad Majkowski