O B W I E S Z C Z E N I E

Przewodniczący Rady Gminy Piątnica

informuje, że:

 1.  Zwołał X sesję Rady Gminy Piątnica na dzień 27 września  2019 r. (piątek).
 2. Otwarcie obrad nastąpi o godzinie 1000.
 3. Rada Gminy obradować będzie w sali Gminnego Ośrodka Piątnica, przy ul. Szkolna 25.

 Porządek obrad:    

 1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
 2. Informacja o podpisaniu protokołu Nr IX/2019 obrad sesji.
 3. Informacja o pracy wójta między sesjami.
 4. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie:

    1/ Regulaminu przyznawania Stypendium Wójta Gminy Piątnica;

    2/ ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej;

    3/ przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Piątnica na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków  na terenie Gminy Piątnica;

    4/ zmian w budżecie Gminy.

 1. Rozpatrzenie petycji wniesionej przez radcę prawnego Konrada Cezarego Łakomy CASUS  NOSTER Kancelaria Radcy Prawnego w sprawie wdrożenia (najlepiej w drodze zmiany statutu gminy) Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów oraz podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji radcy prawnego Konrada Cezarego Łakomy CASUS NOSTER Kancelaria Radcy Prawnego Konrad Cezary Łakomy.
 2. Informacja na temat przebiegu realizacji zadań inwestycyjnych w 2019 roku.
 3. Informacja o realizacji przez gminę zadań dotyczących  odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów za 2018 rok i pierwsze półrocze 2019 roku oraz ściągalność opłat w tym zakresie.
 4. Informacja o realizacji uchwały Rady Gminy Piątnica  w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Piątnica w 2018 roku”.
 5. Zapoznanie z pismami, które wpłynęły do Rady Gminy Piątnica.
 6. Wolne wnioski i informacje.
 7. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady

Krzysztof Weber

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Obwieszczenie Przewodniczącego pdf 362.29 KB Konrad Majkowski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
piątek, 20 wrzesień 2019 13:09 Konrad Majkowski
Artykuł został zmieniony. piątek, 20 wrzesień 2019 13:10 Konrad Majkowski