Projekty uchwał dostępne poniżej w załączeniu.

- Projekt uchwały w sprawie Programu opieki nad zabytkami dla Gminy Piątnica na lata 2020 – 2023,

- Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Piątnica w części obrębów ewidencyjnych: Kalinowo, Drozdowo, Niewodowo, Rakowo-Czachy, Rakowo-
Boginie, Krzewo;

- Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Piątnica w części obrębu geodezyjnego Kisielnica;

- Projekt uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu Funduszu Zdrowotnego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Piątnica;

- Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy;

- Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu przyznawania Stypendium Wójta Gminy Piątnica;

- Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

- Projekt uchwały w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Piątnica oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;

- Projekt uchwały w sprawie przekazania wniosku Radnej Rady Gminy Piątnica z dnia 6 kwietnia 2020 r. Wójtowi Gminy Piątnica zgodnie z właściwością;

- Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu;

- Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu.