Protokół Nr 1/2018

posiedzenia Komisji Rolnictwa i Spraw Lokalnych Rady Gminy Piątnica, odbytego

w dniu  13 grudnia   2018 r.  w sali  Urzędu Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53.

  

Posiedzenie Komisji prowadził Przewodniczący Komisji - pan Jan Kopczewski, który stwierdził prawomocność posiedzenia. W posiedzeniu uczestniczyło 4 radnych na ogólną liczbę 5.

Czas trwania posiedzenia 904 - 954.        

O terminie posiedzenia członkowie  Komisji  zostali powiadomieni pisemnie i otrzymali dokumenty stanowiące przedmiot posiedzenia.

Na posiedzeniu radnym przekazano projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu sesji Rady Gminy Piątnica na 2019 rok.

Informację o terminie,  miejscu i porządku posiedzenia podano do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Piątnica.

Członkowie Komisji obecni na posiedzeniu:

 1. Kopczewski Jan Przewodniczący Komisji
 2. Konopko Marek                Członek Komisji
 3. Mroczkowski Sławomir                        Członek Komisji
 4. Śmiarowski Karol             Członek Komisji

Pan Przewodniczący Komisji poinformował, że p. Adam Robert  Dąbrowski- Członek Komisji

nie będzie uczestniczył w posiedzeniu i jest usprawiedliwiona jego nieobecność.

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: 

1.Weber Krzysztof                                     Przewodniczący Rady  Gminy Piątnica 

 1. Wierzbowski Artur Wójt Gminy Piątnica
 2. Chilińska Katarzyna                               Skarbnik Gminy Piątnica
 3. Krajewska Małgorzata    Naczelnik Wydziału Rolnictwa,  Podatków i Usług w Urzędzie Gminy Piątnica
 4. Sulewska Ewa - Szulc Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Terenowej w Urzędzie Gminy Piątnica
 5. Duda Bożena       Inspektor do obsługi rady gminy w Urzędzie Gminy Piątnica

Lista obecności w załączeniu do oryginału protokołu.

Ad. 1.

        Posiedzenie Komisji otworzył i prowadził Przewodniczący Komisji, który powitał  zgromadzonych i stwierdził, że przystępuje do prowadzenia pierwszego posiedzenia Komisji w nowej kadencji Rady.

Ad. 2.

       Pan Przewodniczący Komisji poinformował, że zgodnie z   wnioskiem   Wójta Gminy Piątnica wnosi o skreślenie z porządku posiedzenia pkt 3.3/ i 3.4/  -  rozpatrzenia projektu uchwały budżetowej na 2019 rok oraz uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2031 (wniosek w załączeniu do oryginału protokołu).  Wniosek podyktowany jest koniecznością  dostosowania budżetu do aktualnie realizowanych zadań i prowadzonych przetargów, których wyniki będą znane na początku stycznia 2019 r.    Projekt budżetu należy uchwalić najpóźniej do 31 stycznia 2019 r.

Pani Skarbnik Gminy  poinformowała, że wniosek Pana Wójta podyktowany jest tym, że obecnie przygotowane są do ogłoszenia przetargi na drogi, w tym na drogę Kalinowo - Kalinowo-Kolonia. Projekt na tą drogę opiewa kwotę 6,5 mln zł. Jednak mam nadzieję, że okaże się iż po przetargu kwota ta będzie niższa. Póki nie ma konkretnych danych trudno jest ten budżet skonstruować. Dlatego też prościej będzie procedowanie budżetu przełożyć na rok przyszły, niż za chwilę dokonywać zmiany w budżecie.

Pan Wójt poinformował, że na przebudowę drogi Kalinowo – Kalinowo-Kolonia mamy zagwarantowane dofinansowanie w kwocie 1,7 mln zł,  kosztorys zadania na ok. 6,5 mln zł. Może się okazać, że ze względów finansowych nie będzie gminy stać na realizację zadania, ale musimy poczekać na rozstrzygnięcie przetargu. Być może Rada podejmie decyzję, że gmina zrealizuje zadanie i będzie posiłkować się kredytem. Może być też taka sytuacja, że nie zgłosi się żaden wykonawca ze względu na termin wykonania inwestycji, który jest do 30 czerwca 2019 r. i jest on  nieprzekraczalny. Ponadto trwają rozmowy na temat dofinansowania  przez gminę budowy drogi powiatowej na odcinku przez wieś Dobrzyjałowo wraz z przeprawą mostową w kierunku miejscowości Pieńki Borowe. Kosztorys  całego odcinka drogi Nr 1914B  Górki-Dobrzyjałowo-Pieńki Borowe -Korytki   opiewa kwotę ponad 5 mln zł, z czego dofinansowanie z zewnątrz ma wynieść 50%, pozostałą kwotę przypadającą na odcinek drogi położonej w gminie Piątnica pokrywać będą po 50% Gmina Piątnica i Powiat Łomżyński. W rezultacie dofinansowanie gminy Piątnica mogłoby się zamknąć w kwocie 1 mln zł. Ponadto poinformował, że kontynuowane są prace związane z inwestycją dotyczącą  przebudowy skrzyżowania w m. Olszyny, został już sporządzony projekt przez Starostwo Powiatowe w Łomży, który według gminy wymaga naniesienia korekt.

Pan Radny Jan Kopczewski przypomniał, że jeszcze za pełnienia funkcji wójta przez p. Ładę, kiedy była oddawana do użytku droga gminna do kościoła nie miał zgody Starostwa Powiatowego w Łomży do przyłączenia tej  drogi do drogi powiatowej i zadeklarował na piśmie, że na koszt gminy doprowadzi do odwodnienia. Liczę na pomoc w tej sprawie także p. Łady, który obecnie jest radnym Rady Powiatu Łomżyńskiego.

Pan Wójt  stwierdził, że w tej sprawie rozmawiał z władzami Powiatu Łomżyńskiego i Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży i jest z ich strony wola realizacji tego zadania. Został już sporządzony projekt realizacji zadania, ale po konsultacji z gminą i p. radnym będą naniesione poprawki.

Radni nie wnosili uwag do wniosku.

W związku z powyższym Pan Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie imienne wniosek w sprawie skreślenia z porządku posiedzenia  w punkcie 3 podpunktu 3 i 4.

Po wyczytaniu przez Panią  Przewodniczącą Komisji  kolejno imienia i nazwiska radnego, wywołany radny określił jak głosuje. Następnie przestawiła zbiorcze wyniki głosowania imiennego:

Liczba radnych biorących udział w głosowaniu   - 4.

Głosy „za”  - 4 radnych: Kopczewski Jan, Konopko Marek, Mroczkowski Sławomir, Śmiarowski Karol.

Głosy „przeciw” - 0.                         

Głosy „wstrzymujące się”   - 0.

Wniosek jednogłośnie  uzyskał akceptację Komisji.

Dalej Pan Przewodniczący Komisji poinformował, że Pan Przewodniczący Rady przedłożył  do uwzględnienia  w porządku  posiedzenia rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu sesji Rady Gminy Piątnica na 2019 rok.

Radni  nie wnieśli uwag do wniosku.

Wobec powyższego  Pani Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie imienne wniosek w sprawie uwzględnienia  w porządku  posiedzenia w pkt 3.3/  projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu sesji Rady Gminy Piątnica na 2019 rok.

Po wyczytaniu przez Pana Przewodniczącego Komisji  kolejno imienia i nazwiska radnego, wywołany radny określił jak głosuje. Następnie przestawiła zbiorcze wyniki głosowania imiennego:

Liczba radnych biorących udział w głosowaniu   - 4.

Głosy „za”  - 4 radnych: Kopczewski Jan, Konopko Marek, Mroczkowski Sławomir, Śmiarowski Karol

Głosy „przeciw” - 0.                         

Głosy „wstrzymujące się”   - 0.

Wniosek jednogłośnie uzyskał akceptację Komisji.

Radni nie wnieśli uwag do porządku posiedzenia.

Następnie Pan  Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie imienne wniosek w sprawie przyjęcia porządku dziennego posiedzenia z przyjętymi uprzednio poprawkami.

Po wyczytaniu przez Pana  Przewodniczącego Komisji  kolejno imienia i nazwiska radnego, wywołany radny określił jak głosuje. Następnie przestawiła zbiorcze wyniki głosowania imiennego:

Liczba radnych biorących udział w głosowaniu   - 4.

Głosy „za”  - 4 radnych: Kopczewski Jan, Konopko Marek, Mroczkowski Sławomir, Śmiarowski Karol

Głosy „przeciw” - 0.                         

Głosy „wstrzymujące się”   - 0.

Komisja  jednogłośnie przyjęła porządek dzienny posiedzenia o treści:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku dziennego posiedzenia.
 3. Rozpatrzenie na sesję projektów uchwał Rady Gminy Piątnica w sprawie:

1) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy;

2) uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego zmieniająca uchwałę w sprawie  Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi;

3) uchwalenia planu sesji Rady Gminy Piątnica na 2019 rok.

 1. Wolne wnioski.

 

Ad. 3.1/

       Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia  stawki   tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w załączeniu do oryginału protokołu.

Pani Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Podatków i Usług w UG poinformowała, że w  projekcie uchwały proponuje się  wprowadzenie dwóch metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Pierwsza metoda to iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty. Druga, nowa metoda to opłata od gospodarstwa domowego sześcioosobowego i większego. Wiadomo, że 5 grudnia br. został rozstrzygnięty przetarg na odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów, który wygrało Przedsiębiorstwo Usługowo-Asenizacyjne "ASTWA" Sp. z o.o. w Białymstoku, gdyż przedstawiło najniższą ofertę cenową  - 1 172 426,40 zł. Jest to kwota bardzo wysoka. W związku z tym, że kwota  ta jest wyższa od środków finansowych, które posiadaliśmy w budżecie gminy na ten cel dlatego musimy podnieść stawki tych opłat. Od jednego mieszkańca w pierwszej metodzie, którzy zbierają śmieci w sposób selektywny będzie ona wynosiła 14 zł, natomiast od gospodarstwa domowego sześcioosobowego i większego opłata ta będzie wynosić 84 zł. Odpady zbierane w sposób nieselektywny 30 zł od osoby, natomiast od gospodarstwa domowego sześcioosobowego i większego opłata ta będzie wynosić 180 zł.

Pan Radny Sławomir Mroczkowski zapytał, czy dużo jest gospodarstw 6 osobowych i powyżej?

Pani Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Podatków i Usług w UG poinformowała, że  takich gospodarstw jest 137 i obejmowałoby na dzień dzisiejszy zwolnienie  z opłat 200 osób. Gmina z tego tytułu nie uzyskałaby dochodu rocznie w kwocie 33-34 tys. zł.

Pan Wójt stwierdził, że  spotyka się z Prezesami firmy „ASTWA” i przeprowadzi rozmowę na temat współpracy z gminą Piątnica i pełnego zabezpieczenia świadczenia usług w zakresie odbioru i zagospodarowania stałych odpadów przez tą firmę.

Pan Radny Sławomir Mroczkowski zapytał, czy mieszkańcy będą od firmy otrzymywać worki?

Pani Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Podatków i Usług w UG poinformowała, że w tej kwestii nic się nie zmienia. Poinformowała, że w ościennych  gminach dotychczas (bez podwyżek) obowiązują opłaty za śmieci segregowane w następującej wysokości: Wizna i Nowogród 12 zł, a w gminie Śniadowo została ustalona już nowa  stawka w kwocie 16 zł.

Pan Wójt  stwierdził, że wprowadzenie  drugiej metody za  ustalenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ma na celu odciążenie z opłat rodzin wielodzietnych.

Pan Przewodniczący Komisji zapytał, kto ustala harmonogram odbioru śmieci?

Pani Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Podatków i Usług w UG poinformowała, że firma świadcząca usługi dla gminy, ale sugestie nasze w tym zakresie zostaną przekazane firmie.

Po skończonej dyskusji  Pan Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie imienne wniosek w sprawie pozytywnego zaopiniowała pod obrady sesji projektu uchwały w sprawie  wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia  stawki tej    opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

Po wyczytaniu przez Panią  Przewodniczącą Komisji  kolejno imienia i nazwiska radnego, wywołany radny określił jak głosuje. Następnie przestawiła zbiorcze wyniki głosowania imiennego:

Liczba radnych biorących udział w głosowaniu   - 4.

Głosy „za”  - 4 radnych: Kopczewski Jan, Konopko Marek, Mroczkowski Sławomir, Śmiarowski Karol.

Głosy „przeciw” - 0.                         

Głosy „wstrzymujące się”  - 0.

Komisja jednogłośnie  zaopiniowała pozytywnie pod obrady sesji projekt uchwały.

Posiedzenie Komisji opuściła Pani Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Podatków i Usług w UG.

Ad. 3.2/

       Projekt uchwały w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego zmieniająca  uchwałę w sprawie  Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi w załączeniu do oryginału protokołu.

Na posiedzenie Komisji przybyła Pani Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Terenowej w UG Piątnica, która prezentując projekt uchwały stwierdziła, że będą zmniejszone obostrzenia do wycinki drzew.

Radni, po rozpatrzeniu projektu uchwały  nie wnieśli uwag.

Wobec powyższego Pan Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie imienne wniosek w sprawie pozytywnego zaopiniowała pod obrady sesji projektu uchwały w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego zmieniająca  uchwałę w sprawie Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi.

Po wyczytaniu przez Panią  Przewodniczącą Komisji  kolejno imienia i nazwiska radnego, wywołany radny określił jak głosuje. Następnie przestawiła zbiorcze wyniki głosowania imiennego:

Liczba radnych biorących udział w głosowaniu - 4.

Głosy „za”  - 4 radnych: Kopczewski Jan, Konopko Marek, Mroczkowski Sławomir, Śmiarowski Karol.

Głosy „przeciw” - 0.                         

Głosy „wstrzymujące się”  - 0.

Komisja jednogłośnie  zaopiniowała pozytywnie pod obrady sesji projekt uchwały.

Pani Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Terenowej opuściła posiedzenie Komisji.

Ad. 3.3/

       Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu sesji Rady Gminy Piątnica na 2019 rok w załączeniu do oryginału protokołu.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Wobec powyższego  Pani Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie imienne wniosek w sprawie pozytywnego zaopiniowania pod obrady sesji projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu sesji Rady Gminy Piątnica na 2019 rok.

Liczba radnych biorących udział w głosowaniu - 4.

Głosy „za”  - 4 radnych: Kopczewski Jan, Konopko Marek, Mroczkowski Sławomir, Śmiarowski Karol.

Głosy „przeciw” - 0.                         

Głosy „wstrzymujące się”  - 0.

Komisja jednogłośnie  zaopiniowała pozytywnie pod obrady sesji projekt uchwały.

Ad. 4.

       W punkcie wolne wnioski głos zabrali:

Pan Radny Karol Śmiarowski poinformował, że na skrzyżowaniu dróg do m. Rządkowo z drogą powiatową Cydzyn Jeziorko jest wyrwa w drodze, co zgłaszał dla radnego kierowca autobusu szkolnego.

Pan Wójt przyjął wniosek do realizacji.

Pan Radny Sławomir Mroczkowski poruszył sprawę wystających gałęzi z drzewa na jezdnię na posesji jednego z mieszkańców wsi Czarnocin  i stwierdził, że zahacza o nie autobus szkolny.

Pan Wójt stwierdził, ze właściciel posesji zostanie  zobowiązany do usunięcia tych gałęzi.

Pan Przewodniczący Komisji zgłosił pod adresem Pana Wójta wniosek o zamontowanie lampy  na stojącym tam słupie, która oświetlałaby plac zabaw w m. Olszyny - Kolonia.

Pan Radny Marek Konopko stwierdził, że zgłaszał do projektu budżetu na 2019 r. wniosek w sprawie budowy oświetlenia ulicznego. W Nowym Cydzynie jest taka sytuacja, że są dwie dzielnice i pośrodku nich stoi dom i na tej przestrzeni brak jest oświetlenia ulicznego, i chciałbym te dzielnice połączyć poprzez wybudowanie  tam oświetlenia ulicznego, gdzie  należałoby ustawić 5 słupów.

Pan Wójt stwierdził, że w projekcie budżetu  na 2019 r. na oświetlenie przewidziana jest kwota 100 tys. zł i wnioski będą wzięte pod uwagę przy ustalaniu realizacji zadań w tym zakresie.

Pan Przewodniczący Komisji stwierdził, że w poprzedniej kadencji zostało zrobione wiele w kwestii budowy oświetlenia. Myślę, że niewiele zostało do zrobienia w tej dziedzinie i za kwotę 100 tys. zł można jeszcze coś zrobić. Powiedział, że także złożył wniosek do budżetu gminy  o wybudowanie oświetlenia ulicznego w m. Choszczewo (3-4 lampy uliczne).  Mieszkańcy tej wsi swój fundusz sołecki przeznaczyli na opracowanie dokumentacji na budowę oświetlenia, więc wypadałoby im pomóc w tej kwestii, przeznaczając środki finansowe na budowę oświetlenia w m. Choszczewo.

Pan Wójt stwierdził, że będzie popierał takie inicjatywy. Powiedział także, że wszyscy wiedzą, iż do realizacji przeszedł rządowy program dotyczący dofinansowania  samorządowych dróg lokalnych.  Na rok 2019 na realizację programu przewidziana jest kwota 5,7 mld zł i na jakich zasadach będzie można pozyskać środki finansowe nie ma jeszcze wytycznych. Gmina będzie przygotowywała projekty i składała wnioski o pozyskanie jak największych środków finansowych na  budowę dróg gminnych.

Pan Radny Karol Śmiarowski zapytał, czy jest już decyzja w sprawie mieszkania komunalnego w Jeziorku?

Pan Wójt  poinformował, że dzisiaj ma umówione spotkanie z lokatorami tego mieszkania, gmina otrzymała decyzję iż budynek nie nadaje się do zamieszkania i w związku z tym jest duży problem w tej kwestii.

Ponadto poinformował, że od stycznia 2019 r. rusza realizacja Programu Centrum Integracji Społecznej w ramach, którego będzie funkcjonowała jedna lub dwie grupy remontowo-budowlane i będą wykonywały prace remontowe  w budynkach komunalnych gminy.

Po wyczerpaniu porządku, Przewodniczący Komisji zamknął  posiedzenie Komisji.

Protokołowała                                                                                   Przewodniczący Komisji 

Bożena Duda                                                                                           Jan Kopczewski

 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Protokół Nr 1/2018 (format pdf) pdf 311.46 KB Konrad Majkowski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
piątek, 25 styczeń 2019 21:17 Konrad Majkowski