Protokół Nr 1/2018

posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Piątnica, odbytego

w dniu  13 grudnia   2018 r.  w sali  Urzędu Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53.

 

Posiedzenie Komisji prowadziła Przewodnicząca Komisji - pani Agnieszka Alicja Komorowska, która stwierdziła prawomocność posiedzenia. W posiedzeniu uczestniczyło 5 radnych na ogólną liczbę 5.

Czas trwania posiedzenia 1310 - 1422.        

O terminie posiedzenia członkowie  Komisji  zostali powiadomieni pisemnie i otrzymali dokumenty stanowiące przedmiot posiedzenia.

Na posiedzenie radnym doręczono projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu sesji Rady Gminy Piątnica na 2019 rok.

Informację o terminie,  miejscu i porządku posiedzenia podano do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Piątnica.

Członkowie Komisji obecni na posiedzeniu:

 1. Komorowska Agnieszka Alicja Przewodnicząca Komisji
 2. Dymek Andrzej        Członek Komisji
 3. Domitrz Urszula       Członek Komisji
 4. Sobuta Marcin         Członek Komisji
 5. Świderski Andrzej    Członek Komisji

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: 

 1. Weber Krzysztof   Przewodniczący Rady  Gminy Piątnica
 2. Wierzbowski Artur Wójt Gminy Piątnica
 3. Krajewska Małgorzata    Naczelnik Wydziału Rolnictwa,  Podatków i Usług w Urzędzie Gminy Piątnica
 4. Sulewska Ewa – Szulc Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Terenowej w Urzędzie Gminy Piątnica
 5. Rutkowska Barbara Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątnicy
 6. Duda Bożena  Inspektor do obsługi rady gminy w Urzędzie Gminy Piątnica

Lista obecności w załączeniu do oryginału protokołu.

Ad. 1.

        Posiedzenie Komisji otworzyła i prowadziła Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, która powitała zgromadzonych.

Ad. 2.

       Pani Przewodnicząca Komisji przedstawiła  wniosek Pana Wójta Gminy Piątnica o zdjęcie z porządku posiedzenia Komisji  rozpatrzenia projektu uchwały budżetowej na 2019 rok oraz uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2031(wniosek w załączeniu do oryginału protokołu).

Radni nie wnieśli uwag do wniosku.

W związku z powyższym Pani Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie imienne wniosek w sprawie skreślenia z porządku posiedzenia  w punkcie 3 podpunktu 2 i 3.

Po wyczytaniu przez Panią  Przewodniczącą Komisji  kolejno imienia i nazwiska radnego, wywołany radny określił jak głosuje. Następnie przestawiła zbiorcze wyniki głosowania imiennego:

Liczba radnych biorących udział w głosowaniu   - 5.

Głosy „za”  - 4 radnych: Komorowska Agnieszka Alicja,  Domitrz Urszula, Dymek Andrzej, Świderski Andrzej.

Głosy „przeciw” - 0.                         

Głosy „wstrzymujące się”   - 1 radny: Sobuta Marcin.

Wniosek większością głosów  uzyskał akceptację Komisji.

Pani Przewodnicząca Komisji poinformowała że Pan Przewodniczący Rady przedłożył  do uwzględnienia  w porządku  posiedzenia rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu sesji Rady Gminy Piątnica na 2019 rok.

Radni  nie wnieśli uwag do wniosku.

Wobec powyższego  Pani Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie imienne wniosek w sprawie uwzględnienia  w porządku  posiedzenia w pkt 3.2/  projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu sesji Rady Gminy Piątnica na 2019 rok.

Po wyczytaniu przez Panią  Przewodniczącą Komisji  kolejno imienia i nazwiska radnego, wywołany radny określił jak głosuje. Następnie przestawiła zbiorcze wyniki głosowania imiennego:

Liczba radnych biorących udział w głosowaniu   - 5.

Głosy „za”  - 5 radnych: Komorowska Agnieszka Alicja,  Domitrz Urszula, Dymek Andrzej, Sobuta Marcin, Świderski Andrzej.

Głosy „przeciw” - 0.                         

Głosy „wstrzymujące się”   - 0.

Wniosek jednogłośnie uzyskał akceptację Komisji.

Radni nie wnieśli uwag do porządku posiedzenia.

Następnie Pani Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie imienne wniosek w sprawie przyjęcia porządku dziennego posiedzenia z przyjętymi uprzednio poprawkami.

Po wyczytaniu przez Pana  Przewodniczącego Komisji  kolejno imienia i nazwiska radnego, wywołany radny określił jak głosuje. Następnie przestawiła zbiorcze wyniki głosowania imiennego:

Liczba radnych biorących udział w głosowaniu - 5.

Głosy „za”  - 5 radnych: Komorowska Agnieszka Alicja,  Domitrz Urszula, Dymek Andrzej, Sobuta Marcin, Świderski Andrzej.

Głosy „przeciw” - 0.                         

Głosy „wstrzymujące się”   - 0.

Komisja  jednogłośnie przyjęła porządek dzienny posiedzenia o treści:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku dziennego posiedzenia.
 3. Rozpatrzenie na sesję projektów uchwał Rady Gminy Piątnica w sprawie:

1) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy;

2) uchwalenia planu sesji Rady Gminy Piątnica na 2019 rok.

 1. Wolne wnioski.

Ad. 3.1/

       Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia  stawki   tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w załączeniu do oryginału protokołu.

Pani Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Podatków i Usług w UG poinformowała, że w przedłożonym projekcie uchwały proponuje się obecnie wprowadzenie dwóch metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Pierwsza metoda to iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty. Druga metoda to opłata od gospodarstwa domowego sześcioosobowego i większego. 5 grudnia br. został rozstrzygnięty przetarg na odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów, który wygrało Przedsiębiorstwo Usługowo-Asenizacyjne "ASTWA" Sp. z o.o. w Białymstoku, gdyż przedstawiło najniższą ofertę cenową  - 1 172 426,40 zł. W związku z tym, że kwota  ta jest wyższa od środków finansowych, które posiadaliśmy w budżecie gminy na ten cel,  zmuszeni jesteśmy podnieść stawki tych opłat. Od jednego mieszkańca w pierwszej metodzie, którzy zbierają śmieci w sposób selektywny będzie ona wynosiła 14 zł, natomiast od gospodarstwa domowego sześcioosobowego i większego opłata ta będzie wynosić 84 zł. Odpady zbierane w sposób nieselektywny 30 zł od osoby, natomiast od gospodarstwa domowego sześcioosobowego i większego opłata ta będzie wynosić 180 zł.

Pan Radny Andrzej Świderski zapytał, czy zmianie ulegają także zasady odbierania śmieci?

Pani Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Podatków i Usług w UG poinformowała, że zasady odbierania śmieci nie ulegają zmianie.

Pan Wójt stwierdził, że jutro spotyka się z Prezesami firmy „ASTWA”, celem przeprowadzenia rozmowy na temat współpracy z gminą Piątnica i pełnego zabezpieczenia świadczenia usług przez firmę w tym zakresie.

Pan radny Marcin Sobuta  zapytał, czym motywuje się wzrost cen śmieci?

Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Podatków i Usług w UG poinformowała, wzrosła cena śmieci na bramie w Czartorii.

Pan Przewodniczący Rady zwrócił się z zapytaniem do Pana Wójta, czy rozmawiał z p. Prezydentem Miasta Łomża na temat podwyżek cen śmieci.

Pan Wójt poinformował, że na ten temat nie rozmawiał z p. Prezydentem, ale było spotkanie wójtów, w którym p. wójt nie mógł  uczestniczyć, ale uczestniczyła p. Naczelnik Wydziału Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej w UG.  Stwierdził, że wszyscy uczestnicy spotkania byli zbulwersowani tą ceną. Podwyżka za odbiór śmieci na tzw. bramie wzrasta z 300 zł na 465 zł.

Następnie na prośbę Komisji na posiedzenie przybyła p. Naczelnik Wydziału Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej w UG, która poinformowała o ustaleniach na spotkaniu i poinformowała, że podwyżka za odbiór śmieci na bramie podyktowana jest poczynionymi inwestycjami na RIPOK: dostosowanie linii produkcyjnych, budynków oraz wykonanie odwodnienia, jak również zmniejszeniem długu, który powstał w tej firmie. Powiedziała, że w tej sprawie dysponuje dokumentami, które może udostępnić. Ponadto stwierdziła, że cenę śmieci winduje także odwożenie śmieci nadsortowych do spalarni w Białymstoku.

Po skończonej dyskusji  Pani Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie imienne wniosek w sprawie pozytywnego zaopiniowała pod obrady sesji projektu uchwały w sprawie  wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia  stawki tej    opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

Po wyczytaniu przez Panią  Przewodniczącą Komisji  kolejno imienia i nazwiska radnego, wywołany radny określił jak głosuje. Następnie przestawiła zbiorcze wyniki głosowania imiennego:

Liczba radnych biorących udział w głosowaniu   - 5.

Głosy „za”  - 3 radnych: Komorowska Agnieszka Alicja,  Domitrz Urszula, Dymek Andrzej.

Głosy „przeciw” - 0.                         

Głosy „wstrzymujące się”   - 2: Sobuta Marcin, Świderski Andrzej.

Komisja większością głosów zaopiniowała pozytywnie pod obrady sesji projekt uchwały.

Ad. 3.2/

       Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu sesji Rady Gminy Piątnica na 2019 rok w załączeniu do oryginału protokołu.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Wobec powyższego  Pani Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie imienne wniosek w sprawie pozytywnego zaopiniowania pod obrady sesji projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu sesji Rady Gminy Piątnica na 2019 rok.

Liczba radnych biorących udział w głosowaniu   - 5.

Głosy „za”  - 5 radnych: Komorowska Agnieszka Alicja,  Domitrz Urszula, Dymek Andrzej, Sobuta Marcin, Świderski Andrzej.

Głosy „przeciw” - 0.                         

Głosy „wstrzymujące się”   - 0.

Komisja jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie pod obrady sesji projekt uchwały.

Ad. 4.

       W punkcie wolne wnioski głos zabrali:

Pan Radny Andrzej Świderski zapytał w sprawie nawiezienia tzw. certyfikowanego żużlu na drogę w Drozdowie, bo jest możliwość jego pozyskania.

Pan Wójt poinformował, że takim żużlem  była podsypana droga  na kolonii w Wyrzykach. Stwierdził, że podejmie działania  w kierunku pozyskania żużlu na drogi, gdzie w pobliżu nie ma osiedli ludzkich.

Pan Radny Marcin Sobuta zapytał o szczegółowy powód wniosku Wójta o zdjęcie z porządku posiedzenia projektu  uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  na lata 2019-2031 i projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy  Piątnica na  2019 rok.

Pan Wójt  stwierdził, że powodem jest inwestycja drogowa  Kalinowo - Kalinowo-Kolonia, na której wykonanie gmina zamierza jak najszybciej ogłosić przetarg, aby wiedzieć jaka jest cena wykonania zadania. Jest kwota 1,7 mln zł dofinansowania spoza budżetu gminy, a wartość kosztorysowa realizacji zadania wynosi 6,5 mln zł. Być może po przetargu będzie to mniejsza cena. Druga sprawa, to czy pojawi się wykonawca, aby wykonać to zadanie do końca czerwca 2019, a termin jest nieprzesuwalny, gdyż był już kilkakrotnie zmieniany.

Pan Przewodniczący Rady stwierdził, że w pierwszej kolejności winny być remontowane drogi, którymi dzieci dowożone są do szkół  i jeździ tabor gminny.

Pan Wójt stwierdził, że obecnie są do przebudowy dogi takie, jak Kalinowo – Kalinowo-Kolonia, Dobrzyjałowo, Nowe Jeziorko oraz Kałęczyn i wnioskowana jest droga Motyka.

Pani Przewodnicząca Komisji powiedziała, że do wykonania są także drogi Murawy-Łuby oraz Stary Drożęcin.

Pan Wójt poinformował, że do wykonania jest kanalizacja, ponieważ na to zadanie jest duże dofinansowanie. Następnie stwierdził, że na pewno należy remontować drogi, ale nie trzeba też bać się kredytów. Poinformował, że Państwu Radnym przygotuje plan inwestycji na najbliższy okres pięciu lat. Stwierdził także, że wchodzi w życie ustawa o realizacji rządowego programu pn.  Fundusz Dróg Samorządowych i na rok 2019 jest zaplanowana kwota 5,7 mld zł. Gmina będzie przygotowywała wnioski o pozyskanie środków finansowych na  budowę dróg gminnych. Gmina jest w stanie z własnych środków wykonać inwestycje na kwotę 3-4 mln zł oraz posiada zdolności kredytowe. Wykonujmy takie zadania, które w perspektywie czasu przyniosą dochody gminie i zadowolenie mieszkańców, a są nimi między innymi drogi.

Przewodniczący Rady stwierdził, że należy w związku z tym przygotować projekty na przebudowę dróg, na które w każdym czasie będzie można złożyć wniosek  w celu pozyskania środków finansowych z zewnątrz.

Pan Wójt oznajmił, że także optuje za  sporządzaniem takich projektów i tak też będzie to robione.

Pan Radny Andrzej Dymek stwierdził, że należy budować drogi, bo mieszkańcy od nas tego oczekują. Droga Kalinowo – Kalinowo-Kolonia jest o znaczeniu strategicznym ponieważ łączy drogę powiatową z drogą wojewódzką oraz mamy zagwarantowaną dotację z zewnątrz w kwocie 1,7 mln zł.

Pan Radna Urszula  Domitrz oświadczyła, że droga Cydzyn - Dobrzyjałowo także jest  drogą o takim samym znaczeniu.

Pan Wójt ponownie stwierdził, że na pewno trzeba wybudować wszystkie drogi, ale nie należy też bać się kredytów. Należy poczekać na końcowe efekty przetargu na wykonanie przebudowy  drogi Kalinowo – Kalinowo-Kolonia i wtedy będą podejmowane dalsze działania adekwatne do sytuacji.

Pani Przewodnicząca Komisji  zapytała o kwestię rozbudowy Gminnego Ośrodka Kultury w Piątnicy i wyraziła obawę, że jak gmina przystąpi do realizacji tego zadania, to będzie koniec innych inwestycji.

Pan Wójt stwierdził, że jest za tym aby zmienić projekt na wspomnianą inwestycję i zmniejszyć zakres prac, a zwłaszcza dlatego, że obecnie nic nie jest wiadome na temat żadnego dofinansowania tej inwestycji. Nie ma żadnego dokumentu, który świadczyłby iż będzie 3 mln dofinansowania,  a jedynie jest informacja o kredytowaniu. Koszt sporządzonego projektu opiewał kwotę 100 tys. zł, a koszt wykonania zadania wynosiłby docelowo co najmniej  12 mln zł łącznie z kosztami wyposażenia. Jednak uważam, że jakieś prace trzeba wykonać, aby poprawić estetykę budynku i jego funkcjonalność. Dlatego też pokusiłbym się o zmianę projektu i wykonanie zadania w niezbędnym zakresie. W rozmowie z Dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury w Piątnicy ustaliliśmy, że  potrzebna jest sala na 200 miejsc, dwie garderoby z zapleczem sanitarnym, pomieszczenie magazynowe, trzy pomieszczenia biurowe i trzy sale dla mieszkańców. Obecnie należałoby przeprowadzić remont głównej sali w tym budynku i zdjąć boazerię.

Pan Przewodniczący Rady  powiedział, że należałoby  wykonać w pierwszej kolejności parking przed budynkiem GOK.

Pan Radny Andrzej Dymek  stwierdził, że należy także zadbać o estetykę budynku straży obok  GOK.

Pani Radna Urszula Domitrz oznajmiła, że nie ulega wątpliwości iż budynek GOK winien zostać wyremontowany, ale nie w dotychczas projektowanym zakresie.

Z kolei Pan Radny Andrzej Świderski  zwrócił uwagę na wygląd budynku Urzędu Gminy Piątnica porównując do planowanej  z takim rozmachem rozbudowy GOK.

Pan Wójt kolejny raz poinformował, że ma nadzieję iż ruszy realizacja rządowego programu  „Fundusz Dróg Samorządowych” i gmina  Piątnica pozyska środki finansowe z tego funduszu. W roku 2019 nie wykonamy wszystkich chciejstw radnych, ponieważ jest to nierealne, ale planuje rozbudowę drogi  Kalinowo – Kalinowo-Kolonia, w Dobrzyjałowie oraz systemu kanalizacyjnego w Drozdowie. Być może w trakcie roku pozyskamy jeszcze środki finansowe na budowę jeszcze jednej newralgicznej drogi, która jest potrzebna dla mieszkańców na teraz.

Po wyczerpaniu porządku, Przewodnicząca Komisji zamknęła posiedzenie Komisji.

Protokołowała                                                                                   Przewodnicząca Komisji  

Bożena Duda                                                                                Agnieszka Alicja Komorowska

 

 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Protokół Nr 1/2018 (format pdf) pdf 310.61 KB Konrad Majkowski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
piątek, 25 styczeń 2019 21:22 Konrad Majkowski