Protokół Nr 1/2018

posiedzenia Komisji Budżetu i Spraw Społecznych Rady Gminy Piątnica, odbytego

w dniu  14 grudnia   2018 r.  w sali  Urzędu Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53.

 

Posiedzenie Komisji prowadził Przewodniczący Komisji - pan Piotr Zduńczyk, który stwierdził prawomocność posiedzenia. W posiedzeniu uczestniczyło 3 radnych na ogólną liczbę 5.

Czas trwania posiedzenia 1305 - 14 24.        

O terminie posiedzenia członkowie  Komisji  zostali powiadomieni pisemnie i otrzymali dokumenty stanowiące przedmiot posiedzenia.

Na posiedzenie radni otrzymali projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu sesji Rady Gminy Piątnica na 2019 rok.

Informację o terminie,  miejscu i porządku posiedzenia podano do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Piątnica i umieszczenie w BIP Urzędu Gminy Piątnica.

Członkowie Komisji obecni na posiedzeniu:

 1. Zduńczyk Piotr    Przewodniczący Komisji
 2. Chaberek Karolina  Członek Komisji
 3. Weber Krzysztof   Członek Komisji

Członkowie Komisji nieobecni na posiedzeniu:

 1. Florczyk Tomasz  Członek Komisji
 2. Pokropowicz Jarosław  Członek Komisji

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: 

 1. Weber Krzysztof  Przewodniczący Rady Gminy Piątnica 
 2. Wierzbowski Artur Wójt Gminy Piątnica
 3. Krajewska Małgorzata    Naczelnik Wydziału Rolnictwa,  Podatków i Usług w Urzędzie Gminy Piątnica
 4. Sulewska Ewa – Szulc Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Terenowej w Urzędzie Gminy Piątnica
 5. Rutkowska Barbara Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej  w  Piątnicy
 6. Duda Bożena  Inspektor do obsługi rady gminy w Urzędzie Gminy Piątnica

Lista obecności w załączeniu do oryginału protokołu.

Ad. 1.

Posiedzenie Komisji otworzył i prowadził Przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw Społecznych, który powitał zgromadzonych.

Ad. 2.

Pan Przewodniczący Komisji poinformował, że od Pana Wójta Gminy Piątnica wpłynął wniosek o zdjęcie z porządku posiedzenia rozpatrzenia projektu uchwały budżetowej na 2019 rok oraz uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2031(wniosek w załączeniu do oryginału protokołu).

Radni nie wnosili uwag do wniosku.

W związku z powyższym Pan Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie imienne wniosek w sprawie skreślenia z porządku posiedzenia  w punkcie 3 podpunktu 6 i 7.

Po wyczytaniu przez Pana  Przewodniczącego Komisji  kolejno imienia i nazwiska radnego, wywołany radny określił jak głosuje. Następnie przestawił zbiorcze wyniki głosowania imiennego:

Liczba radnych biorących udział w głosowaniu   - 3.

Głosy „za”  - 3 radnych: Zduńczyk Piotr, Chaberek  Karolina, Weber Krzysztof.

Głosy „przeciw” - 0.                         

Głosy „wstrzymujące się”   - 0.

Wniosek jednogłośnie uzyskał akceptację Komisji.

Pan Przewodniczący Komisji poinformował, że Pan Przewodniczący Rady przedłożył  do uwzględnienia  w porządku  posiedzenia rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu sesji Rady Gminy Piątnica na 2019 rok.

Radni  nie wnieśli uwag do wniosku.

Wobec powyższego  Pan Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie imienne wniosek w sprawie uwzględnienia  w porządku  posiedzenia w pkt 3.6/  projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu sesji Rady Gminy Piątnica na 2019 rok.

Po wyczytaniu przez Pana  Przewodniczącego Komisji  kolejno imienia i nazwiska radnego, wywołany radny określił jak głosuje. Następnie przestawił zbiorcze wyniki głosowania imiennego:

Liczba radnych biorących udział w głosowaniu   - 3.

Głosy „za”  - 3 radnych: Zduńczyk Piotr, Chaberek  Karolina, Weber Krzysztof.

Głosy „przeciw” - 0.                         

Głosy „wstrzymujące się”   - 0.

Wniosek jednogłośnie uzyskał akceptację Komisji.

Radni nie wnieśli uwag do porządku posiedzenia.

Następnie Pan Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie imienne wniosek w sprawie przyjęcia porządku dziennego posiedzenia.

Po wyczytaniu przez Pana  Przewodniczącego Komisji  kolejno imienia i nazwiska radnego, wywołany radny określił jak głosuje. Następnie przestawił zbiorcze wyniki głosowania imiennego:

Liczba radnych biorących udział w głosowaniu   - 3.

Głosy „za”  - 3 radnych: Zduńczyk Piotr, Chaberek  Karolina,Weber Krzysztof.

Głosy „przeciw” – 0.                         

Głosy „wstrzymujące się”   - 0.

Komisja  jednogłośnie przyjęła porządek dzienny posiedzenia o treści:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku dziennego posiedzenia.
 3. Rozpatrzenie na sesję projektów uchwał Rady Gminy Piątnica w sprawie:

1) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy;

2) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji w wysokości o wysokości opłaty gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej;

3) podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowe programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023;

4) ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023:

5) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019;

6) uchwalenia planu sesji Rady Gminy Piątnica na 2019 rok.

 1. Wolne wnioski.

Ad. 3.1/

Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia  stawki   tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w załączeniu do oryginału protokołu.

Pani Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Podatków i Usług w UG poinformowała, że obecnie w gminie Piątnica obowiązuje jedna metoda tj. liczba mieszkańców zamieszkująca daną nieruchomość. W przedłożonym projekcie uchwały proponuje się wprowadzenie jeszcze jednej metody tj. od gospodarstwa sześcioosobowego i większego. Proponuje się też podwyższenie opłaty: od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, którzy zbierają śmieci w sposób selektywny będzie ona wynosiła 14 zł od osoby, natomiast od gospodarstwa domowego sześcioosobowego i większego opłata ta będzie wynosić 84 zł. Odpady zbierane w sposób nieselektywny 30 zł od osoby, natomiast od gospodarstwa domowego sześcioosobowego i większego opłata ta będzie wynosić 180 zł. Stwierdziła, że podwyżka ta spowodowana jest przeprowadzonym przetargiem za  gospodarowanie odpadami komunalnymi. Przetarg ten wygrało Przedsiębiorstwo Usługowo-Asenizacyjne "ASTWA" Sp. z o.o. w Białymstoku, które zaproponowało najniższą cenę - 1 172 426,40 zł. W związku z tym, że cena ta jest wyższa od środków finansowych, które posiadaliśmy w budżecie gminy na ten cel,  zmuszeni jesteśmy podnieść stawkę.

Pan Przewodniczący Komisji  stwierdził, że mieszkańcy zgłaszają potrzebę dwukrotnego odbioru śmieci w okresie zimowym.

Pani Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Podatków i Usług w UG  poinformowała, że w przetargu  określone było, że  śmieci odbierane będą tylko raz i w przyszłości ewentualnie można będzie to zmienić, ale na pewno w związku z tym cena śmieci byłaby wyższa. Jest to temat do przedyskutowania i uwzględnienia ewentualnie w przyszłym roku i stwierdziła iż  przekaże tą sugestię Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Terenowej w Urzędzie Gminy.

Pan Przewodniczący Rady zapytał, czy jeśli wzrośnie cena śmieci na bramie w Czartorii, to odbije się to także na cenie śmieci dla mieszkańców? Zapytał, czy firma ta będzie odbierać także folie i sznurki po kiszonkach?

Pani Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Podatków i Usług w UG  poinformowała, że dyrektor Przedsiębiorstwa, które wygrało przetarg wyraził nadzieję, że kwota zaoferowana w przetargu winna być wystarczająca. Natomiast w kwestii zabierania folii zapyta dyrektora firmy, która będzie odbierała te odpady.

Na posiedzenie Komisji przybyła Pani Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Terenowej w Urzędzie Gminy Piątnica.

Pan Przewodniczący Rady zapytał, jak została rozwiązana sprawa odbioru z gospodarstw rolnych folii i sznurka po kiszonkach w ogłoszonym przetargu na zagospodarowanie odpadów komunalnych?

Pani Naczelnik Wydziału GP i T stwierdziła iż zadanie to nie zostało zawarte w ofercie przetargowej. Folie winny być zabierane przez wyspecjalizowane firmy, które wcześniej się tym zajmowały. Sprawa ta była poruszana na spotkaniu w RIPOK w Czartorii, ale nie udzielono nam odpowiedzi w tym temacie. Ponadto poinformowała, że na terenie gminy w 2019 r. zostanie zorganizowany PSZOK i wtedy ewentualnie można będzie składować tam folię. Do końca nie wiem, jak będzie rozwiązany ten problem, ale jest to problem nie tylko naszej gminy. Tymczasem folie  należy składować na swoim podwórku, ale w przyszłości ten problem zostanie rozwiązany.

Po skończonej dyskusji  Pan Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie imienne wniosek w sprawie pozytywnego zaopiniowania pod obrady sesji projektu uchwały w sprawie  wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia  stawki tej    opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

Po wyczytaniu przez Pana  Przewodniczącego Komisji  kolejno imienia i nazwiska radnego, wywołany radny określił jak głosuje. Następnie przestawił zbiorcze wyniki głosowania imiennego:

Liczba radnych biorących udział w głosowaniu   - 3.

Głosy „za”  - 2 radnych:  Zduńczyk Piotr, Chaberek  Karolina.

Głosy „przeciw” - 0.                         

Głosy „wstrzymujące się”   - 1 radny: Weber Krzysztof.       

Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały pod obrady sesji.

Ad. 3.2/

Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji w wysokości o wysokości opłaty  gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej w załączeniu do oryginału protokołu.

Pani Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Podatków i Usług w UG poinformowała, że ze względu na to iż dochodzi nowa metoda ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zachodzi konieczność zmiany wzoru deklaracji.

Radni nie zabierali głosu w dyskusji nad projektem uchwały.

Wobec powyższego  Pan Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie imienne wniosek w sprawie pozytywnego zaopiniowania pod obrady sesji projektu uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji w wysokości o wysokości opłaty  gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których  zamieszkują mieszkańcy oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków  komunikacji elektronicznej. 

Po wyczytaniu przez  Pana  Przewodniczącego Komisji  kolejno imienia i nazwiska radnego, wywołany radny określił jak głosuje. Następnie przestawił zbiorcze wyniki głosowania imiennego:

Liczba radnych biorących udział w głosowaniu   - 3.

Głosy „za”  - 3 radnych: Zduńczyk Piotr, Chaberek  Karolina, Weber Krzysztof.

Głosy „przeciw” - 0.                         

Głosy „wstrzymujące się”   - 0.        

Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały pod obrady sesji.

Pani Naczelnik Wydziała Rolnictwa Podatków i Usług i Pani Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej  i Terenowej w Urzędzie Gminy opuściły posiedzenie Komisji.

Ad. 3.3/

Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego    rządowego   programu  „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 w załączeniu do oryginału protokołu.

Pani Kierownik Ośrodka  Pomocy Społecznej za zgodą Komisji przedstawiła uzasadnienia do dwóch kolejnych projektów uchwał zgodnie z porządkiem posiedzenia, które stanowią załącznik do projektów uchwał. Stwierdziła także, że coraz mniej dzieci w szkołach  korzysta z  posiłków w ramach tego programu. Poinformowała także z  tego programu korzystają także osoby starsze z Domu  Dziennego Senior - Wigor w Górkach-Sypniewie.

Radni nie zabierali głosu w dyskusji nad projektem uchwały.

W związku z tym   Pan Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie imienne wniosek w sprawie pozytywnego zaopiniowania pod obrady sesji projektu uchwały w sprawie  podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego    rządowego   programu  „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Po wyczytaniu przez Pana  Przewodniczącego Komisji  kolejno imienia i nazwiska radnego, wywołany radny określił jak głosuje. Następnie przestawił zbiorcze wyniki głosowania imiennego:

Liczba radnych biorących udział w głosowaniu   - 3.

Głosy „za”  -3 radnych: Zduńczyk Piotr, Chaberek Karolina, Weber Krzysztof.

Głosy „przeciw” - 0.                         

Głosy „wstrzymujące się”   - 0.        

Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały pod obrady sesji.

Ad. 3.4/

 Projekt uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole  i w domu” na lata 2019-2023 w załączeniu do oryginału protokołu.

Radni nie zabierali głosu w dyskusji nad projektem uchwały.

Wobec powyższego  Pan Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie imienne wniosek w sprawie pozytywnego zaopiniowania pod obrady sesji projektu uchwały w sprawie  ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole  i w domu” na lata 2019-2023.

Po wyczytaniu przez Pana  Przewodniczącego Komisji  kolejno imienia i nazwiska radnego, wywołany radny określił jak głosuje. Następnie przestawił zbiorcze wyniki głosowania imiennego:

Liczba radnych biorących udział w głosowaniu   - 3.

Głosy „za”  -3 radnych: Zduńczyk Piotr, Chaberek  Karolina, Weber Krzysztof.

Głosy „przeciw” - 0.                         

Głosy „wstrzymujące się”   - 0.        

Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały pod obrady sesji.

Ad. 3.5/

Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz  przeciwdziałania  Narkomanii na rok 2019 w załączeniu do oryginału protokołu.

Pani Kierownik Ośrodka  Pomocy Społecznej stwierdziła, że środki finansowe uzyskane  za wydanie koncesji na sprzedaż alkoholu  przeznaczane są przede wszystkim na organizacje pozarządowe i na obsługę Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Następnie pokrótce przedstawiła zaplanowane do realizacji zadania  zawarte w niniejszym Programie.

Pan Przewodniczący Rady wskazał, że Ośrodek Pomocy Społecznej w Piątnicy winien bardziej współpracować z dyrektorami szkół  w zakresie nieprawidłowości mających miejsce w rodzinach, które przenoszone są przez te dzieci do szkół i w pewnym sensie narzucane są innym dzieciom.

Pani Kierownik OPS  stwierdziła, że pomoc społeczna nie działa w terenie przez 24 godziny, a jest  w terenie w danym dniu i danym momencie. Nawet jeżeli przeprowadzana jest rozmowa z rodzicem, to on nie przyjmuje do wiadomości zaistnienia takiego stanu rzeczy.

Pani Radna Karolina Chaberek  stwierdziła, że osobiście,  jak również  trenerzy z Klubu Sportowego „Forty” rozmawiają z młodzieżą na temat negatywnych skutków zażywania dopalaczy, ale nie do wszystkich to dociera.

Po skończonej dyskusji Pan Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie imienne wniosek w sprawie pozytywnego zaopiniowania pod obrady sesji projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz  przeciwdziałania  Narkomanii na rok 2019.

Po wyczytaniu przez Pana  Przewodniczącego Komisji  kolejno imienia i nazwiska radnego, wywołany radny określił jak głosuje. Następnie przestawił zbiorcze wyniki głosowania imiennego:

Liczba radnych biorących udział w głosowaniu   - 3.

Głosy „za”  -3 radnych: Zduńczyk Piotr, Chaberek  Karolina, Weber Krzysztof.

Głosy „przeciw” - 0.                         

Głosy „wstrzymujące się”   - 0.        

Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały pod obrady sesji.

Pani Kierownik OPS opuściła posiedzenie Komisji.

Ad. 3.6/

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu sesji Rady Gminy Piątnica na 2019 rok w załączeniu do oryginału protokołu.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Wobec powyższego  Pan Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie imienne wniosek w sprawie pozytywnego zaopiniowania pod obrady sesji projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu sesji Rady Gminy Piątnica na 2019 rok.

Po wyczytaniu przez Pana  Przewodniczącego Komisji  kolejno imienia i nazwiska radnego, wywołany radny określił jak głosuje. Następnie przestawił zbiorcze wyniki głosowania imiennego:

Liczba radnych biorących udział w głosowaniu   - 3.

Głosy „za”  - 3 radnych: Zduńczyk Piotr, Chaberek Karolina, Weber Krzysztof.

Głosy „przeciw” - 0.                         

Głosy „wstrzymujące się”   - 0.        

Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały pod obrady sesji.

Na posiedzenie Komisji przybył Pan Wójt Gminy Piątnica.

Ad. 4.

W punkcie wolne wnioski głos zabrali:

Pan Przewodniczący Rady  stwierdził, że u Pana Wójta był mieszkaniec Kisielnicy, któremu woda zalewa posesje, w tym mieszkanie oraz młyn i w związku z tym zaistniały duże problemy. Zapytał, Pana Wójta w jaki sposób zamierza pomóc w rozwiązaniu tego problemu?

Pan Wójt  stwierdził, że sprawę zbada  na miejscu wraz z pracownikami Urzędu Gminy oraz p. Przewodniczącym Rady i zobaczy, jakie są możliwości rozwiązania tej kwestii, gdyż podobno jest tam problem z sąsiadami. Stwierdził, że należy pomóc temu mieszkańcowi.

Pan Przewodniczący Rady poruszył sprawę odbioru z gospodarstw rolnych  folii i sznurka po kiszonkach.

Pan Wójt poinformował, że w tej sprawie przeprowadzi rozmowę z przedstawicielem firmy  asenizacyjnej "ASTWAw Białymstoku, która  od nowego roku będzie zajmowała się odbiorem odpadów komunalnych od gospodarstw domowych na terenie gminy Piątnica.

Pan Przewodniczący Komisji stwierdził, że w ubiegłym roku miał zostać wykonany projekt na budowę oświetlenia ulicznego na ul. Łąkowej w Piątnicy Poduchownej i nie zostało to zadanie  wykonane. Zapytał, czy nie można byłoby wykonać tego w roku 2019? Na razie jest tam jeden budynek mieszkalny, ale buduje się tam całe osiedle. Obecnie potrzebne były co najmniej dwa słupy.

Pan Wójt stwierdził, że w projekcie budżetu na 2019 rok na oświetlenie zaplanowana jest kwota 100 tys. zł. Poinformował, że obecnie takich zgłoszeń jest ok. 20, ale wniosek przeanalizuje.

Pan  Przewodniczący Rady zwrócił się z prośbą do p. Wójta o przeanalizowanie wszystkich wniosków zgłoszonych przez radnych  do projektu na 2019 r. wobec przesunięcia rozpatrzenia projektu  budżetu na styczeń 2019 r. Powiedział, że na drogi, które nie są utwardzone należałoby w budżecie zabezpieczyć środki finansowe na opracowanie dokumentacji na ich przebudowę.

Pan Wójt stwierdził, że w związku z tym iż rusza rządowy program pn. Fundusz Dróg Samorządowych, należy mieć gotowe projekty czy dokumentację, aby gmina w każdej chwili mogła zareagować, kiedy będą już znane zasady przyznawania w ramach tego programu środków finansowych na budowę dróg gminnych i powiatowych.

Po wyczerpaniu porządku, Przewodniczący Komisji zamknął posiedzenie Komisji.

Protokołowała                                                                                   Przewodniczący Komisji  

Bożena Duda                                                                                           Piotr Zduńczyk

 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Protokół Nr 1/2018 Komisji Budżetu i Spraw Społecznych (format pdf) pdf 319.84 KB Konrad Majkowski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
piątek, 25 styczeń 2019 21:28 Konrad Majkowski