Stałe Komisje Rady Gminy Piątnica

Zgodnie z § 18 ust. 1 uchwały Nr 47/VII/03 Rady Gminy Piątnica z dnia 1 czerwca 20003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2017 r. poz. 4287 i z 2018 r. poz. 4650) Stałymi Komisjami Rady Gminy Piątnica są:

  • Komisji Rewizyjna;
  • Komisja Rolnictwa i Spraw Lokalnych;
  • Komisja Budżetu i Spraw Społecznych;
  • Komisja Skarg, Wniosków i Petycji.

 

  1. Do przedmiotu działania Komisji Rewizyjnej należą sprawy: opiniowanie wykonania budżetu gminy i występowanie z wnioskiem do Rady Gminy Piątnica w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutoriom Wójtowi Gminy Piątnica, kontrola działalności Wójta Gminy Piątnica, gminnych jednostek organizacyjnych oraz sołectw pod względem legalności, celowości, rzetelności i gospodarności ora wykonuje inne zadania zlecone przez Radę Gminy Piątnica w zakresie kontroli.

Skład osobowy Komisji:

Przewodnicząca:  Komorowska Alicja Agnieszka

Członkowie:          Dymek Andrzej                                     

                              Domitrz Urszula                                   

                              Sobuta Marcin                                       

                              Świderski Andrzej

                           

  1. Do przedmiotu działania Komisji Rolnictwa i Spraw Lokalnych należą sprawy: planowania przestrzennego, mienia komunalnego, gospodarki komunalnej, drogownictwa, ochrony środowiska, utrzymania czystości i porządku w gminie, rolnictwa,  handlu i usług, inwestycji gminnych.

Skład osobowy Komisji:

Przewodniczący:   Kopczewski Jan                                    

Członkowie:           Dąbrowski Adam Robert   

                               Konopko Marek                                   

                               Mroczkowski Sławomir                        

                               Śmiarowski Karol

                          

  1. Do przedmiotu działania Komisji Budżetu i Spraw Społecznych należą sprawy: budżetu gminy,  wewnętrznego ustroju gminy oraz sołectw, organizacji urzędów i instytucji  gminnych,  porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej, oświaty i wychowania,  kultury i kultury fizycznej, zdrowia i pomocy Społecznej.

Skład osobowy Komisji:

Przewodniczący:    Zduńczyk Piotr                                       

Członkowie:            Chaberek Karolina                                 

                                Florczyk Tomasz                                   

                                Pokropowicz Jarosław                            

                                Weber Krzysztof

 

  1. Do przedmiotu działania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji należą sprawy: rozpatrywania skarg na działania Wójta Gminy Piątnica i gminnych jednostek organizacyjnych,  rozpatrywania wniosków i petycji składanych przez obywateli.

Skład osobowy Komisji:

Przewodnicząca:   Chaberek Karolina

Członkowie:           Kopczewski Jan           

                               Zduńczyk Piotr

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 12 luty 2019 15:02 Konrad Majkowski
Artykuł został zmieniony. wtorek, 12 luty 2019 15:04 Konrad Majkowski