Zapraszamy do oglądania obrad XXXVI sesji Rady Gminy Piątnica, transmisja rozpocznie się 29 listopada 2021 r. o godzinie 10:00.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.

2. Informacja o podpisaniu protokołu Nr XXXIV/2021 i Nr XXXV/2021 obrad sesji.

3. Informacja o pracy wójta między sesjami.

4. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie:

1) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;

2) zmian w budżecie Gminy;

3) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2031;

4) wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Piątnica od osób fizycznych;

5) podziału sołectwa Żelechy;

6) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu;

7) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Piątnica a Miastem Łomża w sprawie wykonania zadań publicznych w zakresie zagospodarowania przez Miasto Łomża odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Piątnica;

8) nadania nazwy ulicy w miejscowości Jeziorko;

9) ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Piątnica;

10) uchwalenia planu sesji Rady Gminy Piątnica na 2022 rok.

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 26 listopad 2021 14:42 Konrad Majkowski