UCHWAŁA NR 184/XXX/2021
RADY GMINY PIĄTNICA
z dnia 21 czerwca 2021 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym pomieszczeń w budynku po byłej Szkole Podstawowej w Nowym Cydzynie stanowiącym własność Gminy Piątnica

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 i 1378 i z 2021 r. poz. 1038) oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 815) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na wynajem Stowarzyszeniu „Rodzice Dzieciom” Troski Specjalnej, 18-421 Piątnica, Marianowo 5 w trybie bezprzetargowym na okres 10 lat (słownie: dziesięciu lat) sześciu pomieszczeń o łącznej pow. 109,73 m2 w budynku po byłej Szkole Podstawowej w Nowym Cydzynie stanowiącym własność Gminy Piątnica, położonym w miejscowości Nowy Cydzyn, zlokalizowanym na działce oznaczonej nr dz. 366/2, obręb Nowy Cydzyn, o pow. 0,8596 ha, dla której Sąd Rejonowy w Łomży prowadzi księgę wieczystą nr LM1L/00038663/0, z przeznaczeniem na prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy Piątnica do ustalenia szczegółowych warunków najmu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza sie Wójtowi Gminy Piątnica.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady

Krzysztof Weber

 

 

 

 

Uchwały w formacie PDF dostępne poniżej w załączeniu.

Uchwały w formacie XML dostępne są na naszym portalu do publikacji aktów prawnych:

https://prawomiejscowe.pl/UrzadGminyPiatnica/document/738936/Uchwała-184_XXX_2021

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
UCHWAŁA NR 184/XXX/2021 pdf 195.63 KB Konrad Majkowski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 21 czerwiec 2021 14:54 Konrad Majkowski