Piątnica Poduchowna, dnia 19 czerwca 2020 r.

GPT.7013.8.2020

 

ZAPROSZENIE
do złożenia propozycji cenowej

Wójt Gminy Piątnica z siedzibą w Piątnicy Poduchownej, ul. Stawiskowska 53, zaprasza do złożenia propozycji cenowej na realizację zadania pn.: „Budowa kanału deszczowego fi 400 mm z odgałęzieniem fi 300 mm na działkach nr 471/34, 471/15, 471/71, 471/16, 471/48 i 471/35 w Piątnicy Poduchownej”.

1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:

1.1. należy ją złożyć w zamkniętej kopercie,

1.2. na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: „Propozycja cenowa na budowę kanału deszczowego w Piątnicy Poduchownej”,

1.3. ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie,

1.4. ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką,

1.5. ma obejmować całość zamówienia.

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie kanału deszczowego fi 400 mm z odgałęzieniem fi 300 mm oraz budowie wpustów deszczowych. Na potrzeby budowy kanału deszczowego konieczna jest rozbiórka kolidującego i nieczynnego wodociągowego. Łączna długość projektowanego kanału deszczowego wynosi 65,2 m. Dodatkowo przewiduje się budowę dwóch wpustów deszczowych wraz z przykanalikami PCV fi 200.

Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie na działkach o nr ewidencyjnych: 471/34, 471/15, 471/71, 471/16, 471/48 i 471/35, obręb Piątnica Poduchowna.

Zamawiający wymaga minimum 36 miesięcznego okresu rękojmi za wady i usterki przedmiotu umowy.

3. Wymagany termin realizacji zamówienia: 31.08.2020 r.

4. Termin płatności 14 dni od otrzymania faktury/rachunku po odbiorze robót.

5. Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium:

Cena brutto – 100  %

6. Propozycja ma zawierać następujące dokumenty:

6.1. formularz propozycji cenowej wg. załączonego wzoru,

6.2. kopia polisy ubezpieczeniowej lub innego dokumentu, potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 50 000,00 PLN.

7. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej propozycji cenowej:

W cenę propozycji należy wliczyć:

1/ wartość robót,

2/ obowiązujący podatek od towarów i usług,

Cena podana przez Wykonawcę za świadczoną usługę jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania. Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom i o najniższej cenie.

8. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:

Propozycję cenową należy składać w siedzibie zamawiającego – Urząd Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53, Piątnica Poduchowna, w pokoju nr 8 w terminie do dnia 1 lipca 2020 r. do godz. 10:00 w zaklejonej kopercie.

9. Osobą uprawnioną do kontaktów jest:  Jarosław Sulkowski, tel. 86 215 21 61.

10. Informacje dotyczące zawierania umowy:

W terminie do 7 dni od daty powiadomienia o wyborze propozycji cenowej wybrany zleceniobiorca ma podpisać umowę w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 3. Umowa musi zawierać wszystkie uwarunkowania złożonej propozycji cenowej. Wymagany okres gwarancji 36 miesięcy. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

11. Klauzula informacyjna

 

W załączeniu:

  • Wzór Formularza propozycji cenowej.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
piątek, 19 czerwiec 2020 15:36 Jarosław Sulkowski