Piątnica Poduchowna, dnia 29 czerwca 2020 r.

GPT.2600.18.2020

 

ZAPROSZENIE
do złożenia propozycji cenowej

Wójt Gminy Piątnica z siedzibą w Piątnicy Poduchownej, ul. Stawiskowska 53, zaprasza do złożenia propozycji cenowej na: „Wykonanie boiska wielofunkcyjnego w Budach Czarnockich”.

1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:

1.1. należy ją złożyć w zamkniętej kopercie lub elektronicznie,

1.2. na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: „Propozycja cenowa na wykonanie boiska wielofunkcyjnego w Budach Czarnockich”; elektronicznie – w tytule wiadomości „Propozycja cenowa na wykonanie boiska wielofunkcyjnego w Budach Czarnockich”.

1.3. ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie,

1.4. ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką,

1.5. ma obejmować całość zamówienia.

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Wykonanie boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 12x27 m w miejscowości Budy Czarnockie zgodnie z załączoną dokumentacją. Zamawiający wymaga 36 miesięcy gwarancji na przedmiot zamówienia.

3. Wymagany termin realizacji zamówienia: do 23 października 2020 r.

4. Termin płatności 14 dni od otrzymania faktury/rachunku po odbiorze przedmiotu zamówienia.

5. Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium:

Cena brutto – 100  %

6. Propozycja ma zawierać następujące dokumenty:

6.1. formularz propozycji cenowej wg. załączonego wzoru,

6.2. kserokopię aktualnego wpisu do właściwego rejestru, uprawniającego zleceniobiorcę do występowania w obrocie prawnym,

6.3. referencje - jedno poświadczenie wykonania obiektu o podobnym charakterze.

7. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej propozycji cenowej:

W cenę propozycji należy wliczyć:

1/ wartość robót,

2/ obowiązujący podatek od towarów i usług,

Cena podana przez zleceniobiorcę za świadczoną usługę jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania. Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom i o najniższej cenie.

8. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:

Propozycję cenową należy składać w siedzibie zamawiającego – Urząd Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53, Piątnica Poduchowna, w pokoju nr 8 w terminie do dnia 9 lipca 2020 r. do godz. 11:00 w zaklejonej kopercie lub elektronicznie (skany dokumentów) na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

9. Osobą uprawnioną do kontaktów jest: Jarosław Sulkowski, tel. 86 215 21 62.

 10. Informacje dotyczące zawierania umowy:

W terminie do 7 dni od daty powiadomienia o wyborze propozycji cenowej wybrany zleceniobiorca ma podpisać umowę w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 3. Umowa musi zawierać wszystkie uwarunkowania złożonej propozycji cenowej. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

11. Klauzula informacyjna

W załączeniu:

1.  wzór formularza propozycji cenowej,

2.  boisko – przedmiar,

3. projekt,

4.  STWiOR.

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 29 czerwiec 2020 14:41 Jarosław Sulkowski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 14 lipiec 2020 14:22 Jarosław Sulkowski