Piątnica Poduchowna, dnia 21 sierpnia 2020 r.

GPT.2600.21.2020

ZAPROSZENIE
do złożenia propozycji cenowej

Gmina Piątnica z siedzibą w Piątnicy Poduchownej, ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna zaprasza do złożenia propozycji cenowej na usługę w zakresie wyłapywania, transportu i opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Piątnica.

1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:

1.1. należy ją złożyć w zamkniętej kopercie lub elektronicznie,

1.2. na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: „Propozycja cenowa – opieka nad zwierzętami”. Nie otwierać do 28.08.2020 r. do godz. 10:30”. W przypadku oferty elektronicznej w tytule wiadomości wpisać „Propozycja cenowa – opieka nad zwierzętami”.

1.3. ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie,

1.4. ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką,

1.5. ma obejmować całość zamówienia.

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załączniki nr 1 do zaproszenia.

3. Wymagany termin realizacji zamówienia:

3.1. Termin realizacji całości zamówienia – od dnia podpisania umowy do 31.12.2020 r.,

4. Termin płatności: okresy miesięczne - 14 dni od otrzymania faktury.

5. Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium:

Najniższa cena brutto za odłowienie, utrzymanie i zapewnienie opieki jednemu bezdomnemu zwierzęciu za dobę.

6. Propozycja ma zawierać następujące dokumenty:

6.1. formularz propozycji cenowej wg. załączonego wzoru,

6.2. zezwolenie na odłów i transport zwierząt wydane przez powiatowego lekarza weterynarii,

6.3. zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy Piątnica – wydane przez Wójta Gminy Piątnica lub wniosek o wydanie takiego zezwolenia (w przypadku gdy Wykonawca jeszcze jego nie posiada).

6.4. kopię umowy ze schroniskiem w przypadku korzystania ze schroniska innego podmiotu.

7. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej propozycji cenowej:

W cenę propozycji należy wliczyć:

1/ wszystkie składniki i koszty, zarówno nieprzewidziane, związane z realizacją przedmiotu zamówienia,

2/ obowiązujący podatek od towarów i usług.

Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom i o najniższej cenie.

8. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:

Propozycję cenową należy składać w siedzibie zamawiającego – Urząd Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna, pokój nr 8 w terminie do dnia 28.08.2020 r. do godz. 10:30 w zaklejonej kopercie lub elektronicznie na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (skany dokumentów).

9. Osobą uprawnioną do kontaktów w sprawie przedmiotu zamówienia jest Antoni Włodkowski, tel. 862152169.

10. Informacje dotyczące zawierania umowy:

W terminie do 5 dni od daty powiadomienia o wyborze propozycji cenowej wybrany Wykonawca otrzyma zlecenie dostawy od Zamawiającego i/ lub podpisze umowę. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

W załączeniu:

1. Opis przedmiotu zamówienia

2. Wzór Formularza propozycji cenowej

3. Projekt umowy

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
piątek, 21 sierpień 2020 14:11 Jarosław Sulkowski