ZAPROSZENIE do złożenia propozycji cenowej

Gmina Piątnica z siedzibą w Piątnicy Poduchownej, ul. Stawiskowska 53, zaprasza do złożenia propozycji cenowej na remont nawierzchni drogi wewnętrznej w miejscowości Krzewo.

 • Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:

1.1. należy ją złożyć w zamkniętej kopercie,

1.2. na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz opis: „Oferta na remont nawierzchni drogi wewnętrznej - Krzewo”

1.3. ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie,

1.4. ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką.

 • Opis przedmiotu zamówienia:

Zakres robót polegających na poprawieniu stanu nawierzchni odcinka drogi, poprzez utwardzenie jej kostką betonową „trylinką z rozbiórki”, na odcinku długości 89,20 m, obejmował będzie wykonanie następujących prac:

 • wykonanie robót przygotowawczych,
 • podstawowe roboty - wykonanie nawierzchni z trylinki z odzysku wraz z przywiezieniem jej
  z odległości 13km na miejsce budowy ok. 50m2.
 • Wykonanie oczyszczenia i umocnienia rowu płytami ażurowymi wzdłuż rowu.
 • transport kostki betonowej „trylinki” z miejsca składowania (Piątnica Włościańska, działka nr 528) do miejsca prowadzonych prac zakresem niniejszej umowy, odległość ok. 13 km,
 • wykorytowanie i przygotowanie terenu pod wykonanie podbudowy pod nawierzchnie z kostki betonowej „trylinki z rozbiórki”,
 • wykonanie nawierzchni jezdni z kostki betonowej „trylinki z rozbiórki”,
 • umocnienie poboczy kostką betonową „trylinką z rozbiórki”
 • odtworzenie oraz umocnienie rowu trapezowego płytami ażurowymi,
 • wykonanie kaskady ochronnej na końcowym odcinka remontowanej drogi,
 • zahumusowanie i obsianie trawą skarp korony drogi, rowu oraz terenu przyległego,

oraz innych niezbędnych prac wymaganych do właściwego funkcjonowania przedmiotowego odcinka drogi.

Szczegółowy zakres robót przewidzianych do wykonania niniejszą umową został określony w załączonej dokumentacji technicznej i przedmiarze robót.

 • Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.03.2021r.
 • Termin płatności: 21 dni od dnia otrzymania faktury.
 • Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium:

Cena brutto – 100 %

 • Propozycja ma zawierać następujące dokumenty:

6.1. formularz propozycji cenowej wg. załączonego wzoru,

 • Opis sposobu obliczenia ceny w składanej propozycji cenowej:

W cenę propozycji należy wliczyć:

1/ wartość usługi,

2/ obowiązujący podatek od towarów i usług.

Cena podana przez Wykonawcę za świadczoną usługę jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania. Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom i o najniższej cenie.

 • Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:

Propozycję cenową należy składać w siedzibie zamawiającego – Urząd Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna w pokoju nr 8 w terminie do dnia 03.11.2020 r. do godz. 1100.

 • Osobą uprawnioną do kontaktów jest: Michał Pstrągowski – tel. 862162476
 • Informacje dotyczące zawierania umowy:

W terminie do 7 dni od daty powiadomienia o wyborze propozycji cenowej wybrany zleceniobiorca ma podpisać umowę w siedzibie Zamawiającego. Umowa musi zawierać wszystkie uwarunkowania złożonej propozycji cenowej. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania.

 

W załączeniu:

 • Formularz propozycji cenowej
 • Dokumentacja techniczna,
 • Przedmiar,
 • Projekt umowy,
 • Pisma do i z ZDP,
 • Klauzula informacyjna.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 26 październik 2020 09:54 Michał Pstrągowski