Gmina Piątnica z siedzibą w Piątnicy Poduchownej przy ul. Stawiskowskiej 53, zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: „Remont drogi gminnej wewnętrznej na działcenr 423 we wsi Krzewo”.

1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej – oferty:

1.1. ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie,

1.2. na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres wykonawcy lub zleceniobiorcy oraz napis: oferta na zadanie pn. „Remont drogi gminnej wewnętrznej na działce nr 423 we wsi Krzewo”.

1.3. ceny podane w ofercie mają być wyrażone cyfrowo i słownie,

1.4. oferta ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką,

1.5. oferta ma obejmować całość zamówienia,

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu drogi gminnej wewnętrznej na działce
nr 423 we wsi Krzewo”.

Szczegółowy zakres robót/prac do wykonania zawiera przedmiar robót.

3. Wymagany termin realizacji zamówienia: Zamawiający wyznacza maksymalny termin realizacji zadania do dnia 30.06.2021r.

4. Termin płatności faktury: Zamawiający wyznacza minimalny termin płatności faktury na 14 dni.

5. Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium:

Cena brutto – 100%

Inne kryteria:  brak

6. Propozycja ma zawierać następujące dokumenty:

6.1. formularz propozycji cenowej według załączonego wzoru,

6.2. kserokopię aktualnego wpisu do właściwego rejestru, uprawniającego wykonawcę
do występowania w obrocie prawnym,

6.3. kosztorys ofertowy.

7. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej propozycji cenowej:

W cenę propozycji należy wliczyć:

1) wartość robót,

2) obowiązujący podatek od towarów i usług,

Z zastrzeżeniem, że:

- Cena podana przez wykonawcę za robotę jest orientacyjna dla realizacji całego zadania i będzie podlegała waloryzacji w przypadku zmiany zakresu robót, ponieważ ostateczne ustalenie wartości nastąpi na podstawie faktycznie wykonanego zakresu.

- Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom i o najwyższej ocenie ustalonej według kryteriów określonych w punkcie 5.

- Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji ceny.

8. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:

Propozycję cenową należy złożyć w siedzibie zamawiającego: Piątnica Poduchowna, ul. Stawiskowska 53, w pokoju nr 8 w terminie do dnia 21.04.2021r. do godz. 10:00 według zasad opisanych w punkcie 1.

9. Osobą uprawnioną do kontaktów w imieniu zamawiającego jest: Krystyna Lipińska, Robert Chrzanowski, Michał Pstrągowski tel. 86 215 21 63.

10.Informacje dotyczące zawierania umowy:

W terminie do 7 dni od daty powiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej wybrany wykonawca lub zleceniobiorca zobowiązany jest do podpisania umowy w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 8.

11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nieudzielenia zamówienia bez podania przyczyny.

W załączeniu:

1.Wzór Formularza propozycji cenowej,

2. Przedmiar robót,

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Zaproszenie pdf 759.05 KB Michał Pstrągowski
Przedmiar pdf 6.97 MB Michał Pstrągowski
Formularz oferty docx 21.07 KB Michał Pstrągowski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 15 kwiecień 2021 10:39 Michał Pstrągowski
Artykuł został zmieniony. czwartek, 15 kwiecień 2021 10:39 Michał Pstrągowski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 15 kwiecień 2021 10:42 Michał Pstrągowski
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
czwartek, 15 kwiecień 2021 10:47 Michał Pstrągowski