ZAPROSZENIE do złożenia propozycji cenowej – oferty

 Gmina Piątnica z siedzibą w Piątnicy Poduchownej przy ul. Stawiskowskiej 53, zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: „Oczyszczenie wiejskiego stawu wodnego w m. Kobylin”

1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej – oferty:

1.1. ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie,

1.2. na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres wykonawcy
lub zleceniobiorcy oraz napis: oferta na zadanie pn. „Oczyszczenie wiejskiego stawu wodnego
w m. Kobylin”.

1.3. ceny podane w ofercie mają być wyrażone cyfrowo i słownie,

1.4. oferta ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką,

1.5. oferta ma obejmować całość zamówienia,

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie oczyszczenie wiejskiego stawu wodnego w m. Kobylin dz. nr 15 o pow. ok 0,25ha polegająca na odmuleniu i oczyszczeniu dna stawu wraz z rozplantowaniem urobku lub ewentualnym wywozem na odległość do 3,0 km (miejsce wywozu wymaga uzgodnienia z sołtysem i pracownikiem Urzędu gminy Piątnica) oraz wyprofilowaniem skarp 2m ponad lustro wody i do 1,5m poniżej. Technologia i organizacja prac wg. ustaleń wykonawcy. Zamawiający bezwzględnie wymaga zapoznania się z terenem robót i oszacowania pełnych kosztów realizacji zamówienia. Prace tak należy planować, aby nie naruszać prywatnych trenów sąsiednich. Ewentualne ich wykorzystanie wymaga zgody właściciela. Uzyskanie takiej zgody leży po stronie wykonawcy.

3. Wymagany termin realizacji zamówienia: Zamawiający wyznacza maksymalny termin realizacji zadania do dnia 15.09.2021r.

4. Termin płatności faktury: Zamawiający wyznacza minimalny termin płatności faktury na 14 dni.

5. Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium:

Cena brutto – 100%

Inne kryteria:  brak

6. Propozycja ma zawierać następujące dokumenty:

6.1. formularz propozycji cenowej według załączonego wzoru,

6.2. kserokopię aktualnego wpisu do właściwego rejestru, uprawniającego wykonawcę
do występowania w obrocie prawnym,

7. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej propozycji cenowej:

W cenę propozycji należy wliczyć:

1) wartość robót,

2) obowiązujący podatek od towarów i usług,

Z zastrzeżeniem, że:

- Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom i o najwyższej ocenie ustalonej według kryteriów określonych w punkcie 5.

- Wykonawca określi cenę oferty netto i brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym
i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku).

- Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z przedmiotu niniejszego postępowania, jak również w niej nieujęte,
a bez których nie można wykonać zamówienia.

- Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji ceny.

8. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:

Propozycję cenową należy złożyć w siedzibie zamawiającego: Piątnica Poduchowna, ul. Stawiskowska 53, w pokoju nr 8 w terminie do dnia 23.7.2021r. do godz. 10:00 według zasad opisanych w punkcie 1.

9. Osobą uprawnioną do kontaktów w imieniu zamawiającego jest: Michał Pstrągowski tel. 86 215 21 63.

10. Informacje dotyczące zawierania umowy:

W terminie do 7 dni od daty powiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej wybrany wykonawca lub zleceniobiorca zobowiązany jest do podpisania umowy w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 8.

11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nieudzielenia zamówienia bez podania przyczyny.

 

 

 

W załączeniu:

1.Wzór Formularza propozycji cenowej,

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Zaproszenie pdf 858.23 KB Michał Pstrągowski
Wzór oferty docx 19.09 KB Michał Pstrągowski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 20 lipiec 2021 13:58 Michał Pstrągowski