Wójt Gminy Piątnica w dniu 24.01.2022 ogłasza konkurs na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2020, poz. 1057, z 2021 poz. 1038, 1243 i 1535) oraz Uchwały Nr 232/XXXIII/2021 Rady Gminy Piątnica z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia "Rocznego Programu Współpracy Gminy Piątnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w związku z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022 na dotacje z budżetu GMINY PIĄTNICA na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla organizacji pozarządowych w roku 2022.

  1. Nazwa zadania konkursowego: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

Opis zadania:

1. organizacja turniejów i imprez sportowych na terenie gminy Piątnica

2. organizacja szkoleń i udział w zawodach sportowych, mających na celu osiąganie wyników sportowych na różnych poziomach rozgrywek,

3. upowszechnianie innych form aktywności fizycznej skierowanej na poprawę kondycji fizycznej mieszkańców gminy Piątnica.

Odbiorcy zadania: mieszkańcy gminy Piątnica.

  1. Środki przeznaczone na realizację zadania: 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych)

Miejsce realizacji zadania: teren gminy Piątnica (nie dotyczy uczestnictwa w rozgrywkach wyjazdowych).

  • Adresatami konkursu są: organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  1. Zlecenie realizacji zadań nastąpi w formie wsparcia zadań publicznych.
  2. Dofinansowanie ze środków Gminy Piątnica nie może przekroczyć 85% całkowitych kosztów realizacji zadania.
  3. Udział innych środków finansowych w stosunku do wnioskowanej kwoty dotacji wynosi nie mniej niż 15%. Termin i warunki realizacji zadania: Zadania mogą być realizowane w terminie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2022 roku.
  • Na każdy rodzaj zadania, podmiot uprawniony może złożyć tylko jedną ofertę.
  • Terminy i warunki składania ofert

Oferty należy sporządzić i następnie złożyć do siedziby Urzędu Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna, pok. 8 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.02.2022 r. w kopercie  z opisem KONKURS-SPORT. Oferty można przesłać pocztą, jednakże  o terminie złożenia decyduje data wpływu do Urzędu.

Do oferty dołącza się:

1) aktualny odpis z odpowiedniego rejestru lub inne dokumenty informujące o statusie prawnym podmiotu składającego ofertę i umocowanie osób go reprezentujących

2) statut

 

Szczegółowe informacje wraz z Regulaminem konkursu ofert znajdują się w poniższych załącznikach:

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
1. Zarządzenie Wójta Gminy Piątnica Nr 9.2022 z dnia 24.01.2022 pdf 1.21 MB Łukasz Mertin
2. Oferta na realizację zadania publicznego docx 47.82 KB Łukasz Mertin
3. Wzór umowy docx 88.19 KB Łukasz Mertin
4. Wzór sprawozdania docx 67.31 KB Łukasz Mertin
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 24 styczeń 2022 21:55 Łukasz Mertin