Piątnica Poduchowna, dnia 28 marca 2019 r.

GPT.2600.6.2019

 

ZAPROSZENIE
do złożenia propozycji cenowej

Wójt Gminy Piątnica z siedzibą w Piątnicy Poduchownej, ul. Stawiskowska 53, zaprasza do złożenia propozycji cenowej na: „Wymianę pokrycia dachu w budynku użyteczności publicznej w miejscowości Olszyny”.

 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:

1.1. należy ją złożyć w zamkniętej kopercie,

1.2. na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na: Wymianę pokrycia dachu w budynku użyteczności publicznej w miejscowości Olszyny.

1.3. ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie,

1.4. ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką,

1.5. ma obejmować całość zamówienia.

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

- rozebranie istniejącego deskowania,

- rozebranie i przemurowanie istniejących kominów i ich udrożnienie,

- wykonanie nowego deskowania,

- wykonanie nowego opapowania,

- wykonanie ołacenia dachu,

- wykonanie nowego pokrycia z blachodachówki o gr. blachy 0,55 mm,

- wykonanie nowych obróbek blacharskich, gąsiorów, rynien i rur spustowych,

- wykonanie instalacji odgromowej,

- wymiana 6 złączy kontrolnych.

Szczegółowy zakres robót określony został w Załączniku Nr 2 i 3 - przedmiarze robót.

 1. Wymagany termin realizacji zamówienia: od 6 maja 2019 r. (planowany termin usunięcia starego pokrycia dachu) do 28 czerwca 2019 r.
 2. Termin płatności 14 dni od otrzymania faktury/rachunku po odbiorze robót.
 3. Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium:

Cena brutto – 100  %

 1. Propozycja ma zawierać następujące dokumenty:

6.1. formularz propozycji cenowej wg. załączonego wzoru,

6.2. kserokopię aktualnego wpisu do właściwego rejestru, uprawniającego zleceniobiorcę do występowania w obrocie prawnym,

6.3. kopię polisy ubezpieczeniowej lub innego dokumentu, potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia do kwoty minimum 50.000,00 zł

 1. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej propozycji cenowej:

W cenę propozycji należy wliczyć:

1/ wartość robót,

2/ obowiązujący podatek od towarów i usług,

Cena podana przez zleceniobiorcę za świadczoną usługę jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania. Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom i o najniższej cenie.

 1. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:

Propozycję cenową należy składać w siedzibie zamawiającego – Urząd Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53, Piątnica Poduchowna, w pokoju nr 8 w terminie do dnia 8 kwietnia 2019 r. do godz. 10:00 w zaklejonej kopercie.

 1. Osobą uprawnioną do kontaktów jest: Mariusz Pruszkowski, tel. 86 215 21 61.
 2. Informacje dotyczące zawierania umowy:

W terminie do 7 dni od daty powiadomienia o wyborze propozycji cenowej wybrany zleceniobiorca ma podpisać umowę w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 2. Umowa musi zawierać wszystkie uwarunkowania złożonej propozycji cenowej. Wymagany okres gwarancji 36 miesięcy. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 1. Klauzula informacyjna
 2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Piątnica z siedzibą
  Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna.
 3. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Gminy Piątnica jest Pan Łukasz Mertin,
  adres email:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie zgody w celach kontaktowych i informacyjnych zgodnie z art. 6 ust 1 lit.a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przesyłu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być: Wójt Gminy Piątnica, Rada Gminy Piątnica, inne organy publiczne, sądy i inni odbiorcy legitymujący się interesem prawnym w pozyskaniu danych osobowych.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie i przez okres przewidziany w Instrukcji kancelaryjnej, stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody i usunięcia dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
  z prawem przetwarzania.
 9. W przypadku gdy uzna Pan/Pani iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.

W załączeniu:

 1. Wzór Formularza propozycji cenowej,
 2. Opis przedmiotu zamówienia,
 3. Przedmiar robót,
 4. Zdjęcia.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 28 marzec 2019 15:04 Jarosław Sulkowski