Piątnica Poduchowna, dnia 9 maja 2019 r.

GPT.2600.8.2019

 

ZAPROSZENIE
do złożenia propozycji cenowej

Gmina Piątnica z siedzibą w Piątnicy Poduchownej, ul. Stawiskowska 53, zaprasza do złożenia propozycji cenowej na: „Budowę boiska wielofunkcyjnego w Budach Czarnockich”.

 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:

1.1. należy ją złożyć w zamkniętej kopercie,

1.2. na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: „Propozycja cenowa na budowę boiska wielofunkcyjnego w Budach Czarnockich”.

1.3. ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie,

1.4. ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką,

1.5. ma obejmować całość zamówienia.

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Budowy boiska wielofunkcyjnego o wymiarach ok. 12x27 m w Budach Czarnockich gm. Piątnica na działce nr 80. Wykonawca zaprojektuje, dokona zgłoszenia i wykona kompletne boisko. Boisko ma być dostosowane do gry w tenisa, siatkówkę i koszykówkę. Nawierzchnia powinna zostać wykonana z trawy syntetycznej lub innego bezpiecznego materiału, ma posiadać wklejone (narysowane) linie do poszczególnych dyscyplin. Wykonawca dostarczy kompletny osprzęt do ww. dyscyplin (kosze, siatki, słupki). Osprzęt ma być demontowalny. Boisko i osprzęt mają być odporne na warunki atmosferyczne, mają również posiadać wymagane prawem atesty do użytkowania i stosowania w miejscach publicznych. Wymagany okres gwarancji 36 miesięcy. Po wykonaniu boiska Wykonawca sporządzi inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.

 1. Wymagany termin realizacji zamówienia: do 30 września 2019 r.
 2. Termin płatności 14 dni od otrzymania faktury/rachunku po odbiorze robót.
 3. Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium:

Cena brutto – 100  %

 1. Propozycja ma zawierać następujące dokumenty:

6.1. formularz propozycji cenowej wg. załączonego wzoru,

6.2. kserokopię aktualnego wpisu do właściwego rejestru, uprawniającego zleceniobiorcę do występowania w obrocie prawnym.

 1. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej propozycji cenowej:

W cenę propozycji należy wliczyć:

1/ wartość robót,

2/ obowiązujący podatek od towarów i usług,

Cena podana przez zleceniobiorcę za świadczoną usługę jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania. Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom i o najniższej cenie.

 1. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:

Propozycję cenową należy składać w siedzibie zamawiającego – Urząd Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna, w pokoju nr 8 w terminie do dnia 22 maja 2019 r. do godz. 11:00 w zaklejonej kopercie.

 1. Osobą uprawnioną do kontaktów jest: Jarosław Sulkowski, tel. 86 215 21 61.
 2. Informacje dotyczące zawierania umowy:

W terminie do 7 dni od daty powiadomienia o wyborze propozycji cenowej wybrany zleceniobiorca ma podpisać umowę w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 3. Umowa musi zawierać wszystkie uwarunkowania złożonej propozycji cenowej. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 1. Klauzula informacyjna
 2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Piątnica z siedzibą
  Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna.
 3. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Gminy Piątnica jest Pan Łukasz Mertin,
  adres email:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie zgody w celach kontaktowych i informacyjnych zgodnie z art. 6 ust 1 lit.a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przesyłu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być: Wójt Gminy Piątnica, Rada Gminy Piątnica, inne organy publiczne, sądy i inni odbiorcy legitymujący się interesem prawnym w pozyskaniu danych osobowych.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie i przez okres przewidziany w Instrukcji kancelaryjnej, stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody i usunięcia dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
  z prawem przetwarzania.
 9. W przypadku gdy uzna Pan/Pani iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.

W załączeniu:

1. Wzór Formularza propozycji cenowej

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 09 maj 2019 10:50 Jarosław Sulkowski
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
czwartek, 09 maj 2019 12:12 Jarosław Sulkowski