Piątnica Poduchowna, dnia 14 czerwca 2019 r.

GPT.2600.13.2019

 

ZAPROSZENIE
do złożenia propozycji cenowej

Gmina Piątnica z siedzibą w Piątnicy Poduchownej, ul. Stawiskowska 53, zaprasza do złożenia propozycji cenowej na: „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy PSZOK-u dla Gminy Piątnica”.

 1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:

1.1. należy ją złożyć w zamkniętej kopercie lub przesłać elektronicznie,

1.2. na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: Propozycja cenowa na wykonanie dokumentacji projektowej budowy PSZOK-u dla Gminy Piątnica.

1.3. ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie,

1.4. ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką,

1.5. ma obejmować całość zamówienia.

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

W zakresie oferty mają być ujęte:

 1. KONCEPCJA obejmująca:
  1. Plan sytuacyjny planowanego obiektu z uwzględnieniem projektowanych obiektów, utwardzeń, ogrodzenia, zjazdu z drogi wojewódzkiej, drogi wewnętrznej,
  2. Rzuty planowanych obiektów,
  3. Przygotowanie wniosku o wydanie wytycznych konserwatorskich dla planowanej Inwestycji z uwagi na bliskość strefy ochrony konserwatorskiej i uzyskanie zezwolenia,
  4. Przygotowanie wniosków o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej Inwestycji oraz pozwolenia wodnoprawnego/zgłoszenia (po uzyskaniu pozytywnej informacji od PWKZ w Białymstoku),
  5. Przygotowanie wniosków o wydanie decyzji środowiskowej.
 2. PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY w skład którego mają wchodzić:
  1. Geotechniczne badania podłoża gruntowego,
  2. PROJEKT BUDOWLANY terenu PSZOK do Pozwolenia na Budowę wraz z uzgodnieniami; Projekt zagospodarowania terenu, Projekt architektoniczno-budowalny
  3. PROJEKT BUDOWLANY zjazdu do PSZOK z drogi wojewódzkiej.
  4. Opracowanie projektu instalacji sanitarnych – obejmujący projekt przyłączy wod.-kan., projekt odprowadzenia wód deszczowych z placu do zbiornika szczelnego, projekt budowy zbiornika p.poż 50 m3 (w przypadku braku zapewnienia przez MPWiK w Łomży odpowiedniego zapotrzebowania na cele p.poż.). Inne wymagane projekty ( np. wodociągowy – jeśli będzie wymagany).
  5. Dokumentacja dla potrzeb procedury przetargowej obejmująca: Przedmiary; Kosztorysy inwestorskie; STWIORB,
 3. Uzupełnianie dokumentacji budowlanej w trakcie procedury uzyskiwania pozwolenia na budowę aż do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę,
 4. Mapa do celów projektowych,
 5. Odpowiadanie na pytania Wykonawców podczas postępowania o udzielenie zamówienia,
 6. Jedna aktualizacja kosztorysów.

Teren określony został w Załączniku Nr 2 – działki nr 44/1 i 44/2 położone w miejscowości Elżbiecin gm. Piątnica.

 1. Wymagany termin realizacji zamówienia: d0 30 września 2019 r.
 2. Termin płatności 14 dni od otrzymania faktury/rachunku po odbiorze przedmiotu zamówienia.
 3. Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium:

Cena brutto – 100  %

 1. Propozycja ma zawierać następujące dokumenty:

6.1. formularz propozycji cenowej wg. załączonego wzoru,

6.2. kserokopię aktualnego wpisu do właściwego rejestru, uprawniającego zleceniobiorcę do występowania w obrocie prawnym.

 1. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej propozycji cenowej:

W cenę propozycji należy wliczyć:

1/ wartość robót,

2/ obowiązujący podatek od towarów i usług,

Cena podana przez zleceniobiorcę za świadczoną usługę jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania. Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom i o najniższej cenie.

 1. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:

Propozycję cenową należy składać w siedzibie zamawiającego – Urząd Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53, Piątnica Poduchowna, w pokoju nr 8 w terminie do dnia 24 czerwca 2019 r. do godz. 10:00 w zaklejonej kopercie lub elektronicznie na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 1. Osobą uprawnioną do kontaktów jest: Jarosław Sulkowski, tel. 86 215 21 62.
 2. Informacje dotyczące zawierania umowy:

W terminie do 7 dni od daty powiadomienia o wyborze propozycji cenowej wybrany zleceniobiorca ma podpisać umowę w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 2. Umowa musi zawierać wszystkie uwarunkowania złożonej propozycji cenowej. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 1. Klauzula informacyjna
 2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Piątnica z siedzibą
  Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna.
 3. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Gminy Piątnica jest Pan Łukasz Mertin,
  adres email:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie zgody w celach kontaktowych i informacyjnych zgodnie z art. 6 ust 1 lit.a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przesyłu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być: Wójt Gminy Piątnica, Rada Gminy Piątnica, inne organy publiczne, sądy i inni odbiorcy legitymujący się interesem prawnym w pozyskaniu danych osobowych.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie i przez okres przewidziany w Instrukcji kancelaryjnej, stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody i usunięcia dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
  z prawem przetwarzania.
 9. W przypadku gdy uzna Pan/Pani iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.

W załączeniu:

 1. Formularz propozycji cenowej,
 2. Mapa zasadnicza.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
piątek, 14 czerwiec 2019 13:32 Jarosław Sulkowski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 17 czerwiec 2019 14:20 Jarosław Sulkowski
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
wtorek, 18 czerwiec 2019 12:32 Jarosław Sulkowski