Piątnica Poduchowna, 9 sierpnia 2019 r.

GPT.7013.15.2019

ZAPROSZENIE

do złożenia propozycji cenowej

Wójt Gminy Piątnica z siedzibą w Piątnicy Poduchownej, ul. Stawiskowska 53, zaprasza do złożenia propozycji cenowej na: „Budowę sieci wodociągowej PE Ø110 na działce nr 99/39 i 141/1 przy ul. Polnej w Piątnicy Poduchownej”.

1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:

1.1. należy ją złożyć w zamkniętej kopercie,

1.2. na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: propozycja cenowa na: „Budowę sieci wodociągowej PE Ø110 na działce nr 99/39 i 141/1 przy ul. Polnej w Piątnicy Poduchownej”,

1.3. ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie,

1.4. ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką,

1.5. ma obejmować całość zamówienia.

2. Opis przedmiotu zamówienia:

- zakres inwestycji obejmuje budowę sieci wodociągowej PE Ø110 na działce nr 99/39 i 141/1 przy ul. Polnej w Piątnicy Poduchownej, gmina Piątnica,

- projektowany wodociąg włączony będzie do istniejącej sieci wodociągowej PCV Ø110 w ul. Polnej i przebiegać będzie przez długość działki nr 99/39.Długość projektowanej sieci PE Ø110 wynosi L=189 m,

- uzbrojenie stanowi hydrant przeciwpożarowy nadziemny DN 80, oraz zasuwa odcinająca DN 100,

- do budowy przewodów wodociągowych stosować należy rury polietylenowe ciśnieniowe do przesyłu wody zimnej o średnicy 110 mmPE100-RC SDR17 PN10, łączone za pomocą zgrzewania doczołowego i kształtek elektrooporowych, zgodnie z wytycznymi producenta systemu,

- odcinek sieci oznaczony W1-W2 przebiegający pod jezdnią ul. Polnej, należy wykonać metodą przewiertu sterowanego lub przecisku w rurze osłonowej Ø 219 mm o długości 8m.

- przed przystąpieniem do robót w pasie drogowym należy uzyskać zezwolenie na prowadzenie robót i umieszczenie urządzeń w drodze gminnej,

- skrzynki uliczne zlokalizowane w terenie utwardzonym należy dopasować do istniejącej nawierzchni, w pozostałych przypadkach skrzynki należy umocnić betonową obudową,

- w węzłach wodociągowych należy stosować kształtki z żeliwa sferoidalnego zabezpieczone przed korozją,

- rurociąg układać w gotowym, wyprofilowanym wykopie, na warstwie wyrównawczej z gruntu rodzimego o ile spełnia on wymagania producenta rur. Przewód wodociągowy obsypać do wysokości min. 0.50 m ponad górną krawędź rurociągu,

- rurociąg układać, zachowując na całym jego odcinku przykrycie 1.8 m. Przy zasypywaniu rurociągu, w odległości ok. 0.3 m ponad górną krawędzią rurociągu umieścić taśmę ostrzegawczo –lokalizacyjną z wkładką metalową o szerokości 20 cm koloru niebieskiego,

- uzbrojenie zamontowane na projektowanym odcinku oznakować tablicami na słupku betonowym zgodnie z PN-86/B-09700,

- przed zasypaniem, wykonane odcinki sieci wodociągowej należy zgłosić do odbioru technicznego do MPWiK Sp. z o.o. w Łomży.

Szczegółowy zakres robót określony został w Załączniku Nr 2 i 3 - przedmiarze robót.

3. Wymagany termin realizacji zamówienia: 15 listopada 2019 r.

4. Termin płatności 14 dni od otrzymania faktury/rachunku po uprzednim końcowym odbiorze robót.

5. Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium:

a) cena brutto – 90 % - liczone według wzoru: najniższa oferta cenowa x 90 pkt /cena badanej oferty

b) okres gwarancji – 10% - minimalny wymagany okres gwarancji 36 miesięcy – 0 pkt, gwarancja na okres 48 miesięcy – 5 pkt, gwarancja na okres 60 i więcej – 10 pkt.

6. Propozycja ma zawierać następujące dokumenty:

6.1. formularz propozycji cenowej wg. załączonego wzoru,

6.2. kserokopię aktualnego wpisu do właściwego rejestru, uprawniającego zleceniobiorcę do występowania w obrocie prawnym,

6.3. kopię polisy ubezpieczeniowej lub innego dokumentu, potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia do kwoty minimum 50.000,00 zł

7. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej propozycji cenowej: W cenę propozycji należy wliczyć: 1/ wartość robót, 2/ obowiązujący podatek od towarów i usług, Cena podana przez zleceniobiorcę za świadczoną usługę jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania. Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom i o najniższej cenie.

8. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej: Propozycję cenową należy składać w siedzibie zamawiającego – Urząd Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53, Piątnica Poduchowna, w pokoju nr 8 w terminie do dnia 20 sierpnia 2019 r. do godz. 10:00 w zaklejonej kopercie.

9. Osobą uprawnioną do kontaktów jest: Ewa Sulewska – Szulc, tel. 86 215 21 61.

10. Informacje dotyczące zawierania umowy: W terminie do 7 dni od daty powiadomienia o wyborze propozycji cenowej wybrany wykonawca ma podpisać umowę w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 2. Umowa musi zawierać wszystkie uwarunkowania złożonej propozycji cenowej. Wymagany okres gwarancji 36 miesięcy. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. 11. Klauzula informacyjna 12. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Piątnica z siedzibą Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna.

13. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Gminy Piątnica jest Pan Łukasz Mertin, adres email:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

14. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie zgody w celach kontaktowych i informacyjnych zgodnie z art. 6 ust 1 lit.a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przesyłu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

15. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być: Wójt Gminy Piątnica, Rada Gminy Piątnica, inne organy publiczne, sądy i inni odbiorcy legitymujący się interesem prawnym w pozyskaniu danych osobowych.

16. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

17. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie i przez okres przewidziany w Instrukcji kancelaryjnej, stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

18. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody i usunięcia dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

19. W przypadku gdy uzna Pan/Pani iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

20. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.

W załączeniu:

1. Wzór Formularza propozycji cenowej,

2. Opis przedmiotu zamówienia,

3. Przedmiar robót,

4. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,

5. Projekt budowlano-wykonawczy,

6. Rysunki do projektu.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
piątek, 09 sierpień 2019 13:54 Mariusz Pruszkowski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 21 sierpień 2019 09:41 Mariusz Pruszkowski