Nr SO. 2151.6.2019

ZAPROSZENIE
do złożenia propozycji cenowej
Gmina Piątnica, 18- 421 Piątnica Poduchowna, ul. Stawiskowska 53
(pełna nazwa zamawiającego)

zaprasza do złożenia propozycji cenowej na:

Dostawa paliw płynnych - oleju napędowego, etyliny bezołowiowej na lata 2020-2022 na potrzeby Urzędu Gminy Piątnica oraz jednostek OSP w gminie Piątnica.

1.Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:
1.1. należy ją złożyć w zamkniętej kopercie,
1.2. na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: Propozycja cenowa na dostawę paliw płynnych na lata 2020-2022
1.3. ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie,
1.4. ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką,
1.5. ma obejmować całość zamówienia.

2. Opis przedmiotu zamówienia:
Sukcesywna dostawa paliw płynnych do samochodów służbowych będących w użytkowaniu Zamawiającego, jednostek OSP oraz do kanistrów na potrzeby innych urządzeń (kosiarki, motopompy, agregaty itp.), realizowana w formie bezgotówkowych tankowań na stacjach paliw Wykonawcy. Zamówienie obejmuje następujące rodzaje paliw:
1) benzyna bezołowiowa, w ilości do 2000 l
2) olej napędowy, w ilości do 20000 l
3) olej napędowy z dodatkami uszlachetniającymi, w ilości do 3000 l
- Przyjmuje się, że wskazane powyżej ilości zamawianych paliw są szacunkowe, ustalone w oparciu o zużycie paliw w okresie 24 ubiegłych miesięcy.
-. Benzyna bezołowiowa i olej napędowy winny spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych oraz odpowiednio Normy PN-EN 228 i PN-EN 590.
- Dostawa polegać będzie na tankowaniu pojazdów Zamawiającego na stacji paliw Wykonawcy, który dysponuje siecią stacji paliw na terenie całego kraju, w tym co najmniej jedną stacją paliwową znajdującej się w odległości do 3 km od siedziby Zamawiającego (drogami utwardzonymi). Uwarunkowane to jest potrzebą tankowania paliwa podczas akcji prowadzonych przez Ochotnicze Straże Pożarne m.in. w sytuacji pożaru, miejscowych zagrożeń, klęsk żywiołowych. Odbiór paliw odbywać się będzie całodobowo, w formie bezgotówkowej i rejestrowany będzie na kartę paliwową zbiorczą zawierającą w szczególności:
a) datę tankowania,
b) rodzaj pobranego paliwa,
c) ilość zatankowanego paliwa,
d) numer rejestracyjny pojazdu, ew. numer karty Flota
- Rozliczenie zawartych transakcji odbywać się będzie dwa razy w miesiącu na podstawie wystawianych faktur VAT, przy czym ustala się następujące okresy rozliczeniowe: od 1 do 15 każdego dnia miesiąca i od 16 do ostatniego dnia każdego miesiąca.
- Z uwagi na brak możliwości magazynowania paliw płynnych, tankowanie pojazdów odbywać się będzie sukcesywnie, wg. aktualnych potrzeb Zamawiającego całodobowo z uwagi na specyfikę działań pojazdów pożarniczych Gminy Piątnica.

3. Wymagany okres realizacji zamówienia: od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2022 r.

4. Termin płatności: 14 dniowy przelew

5. Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium:
1. Najniższa cena brutto

6. Propozycja ma zawierać następujące dokumenty:
6.1. formularz propozycji cenowej wg. załączonego wzoru,
6.2. dokument uprawniający zleceniobiorcę do występowania w obrocie prawnym, (potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez zleceniobiorcę),
6.3. wypełniony i zaparafowany wzór umowy
6.4.inne ----------------------
(wpisać nazwę dokumentu)

7. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej propozycji cenowej:

W cenę oferty należy wliczyć:
1/ wartość brutto usługi/dostawy,(tj. po upuście z uwzględnieniem innych kosztów, o ile występują u wykonawcy)
2/ obowiązujący podatek od towarów i usług,
3/ zamawiający wybierze propozycję cenową odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom i o najniższej cenie

8. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:
Propozycję cenową należy składać w siedzibie zamawiającego 18-421 Piątnica Poduchowna, ul. Stawiskowska 53 w pokoju nr 8 w terminie do dnia 4 listopada 2019 r. do godz. 15.00 w zaklejonej kopercie.
Na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: Dostawa paliw płynnych - oleju napędowego, etyliny bezołowiowej na lata 2020-2022 na potrzeby Urzędu Gminy Piątnica oraz jednostek OSP w gminie Piątnica.

9. Osobą uprawnioną do kontaktów jest Andrzej Gońko tel. 86 215 21 64

10. Informacje dotyczące zawierania umowy:
W terminie do 14 dni od daty powiadomienia o wyborze propozycji cenowej wybrany zleceniobiorca ma podpisać w miejscu i terminie uzgodnionym pomiędzy Stronami umowy
Umowa musi zawierać wszystkie uwarunkowania złożonej propozycji cenowej.

W załączeniu:
1.Wzór Formularza propozycji cenowej
2.Wzór umowy

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
środa, 23 październik 2019 08:37 Konrad Majkowski