OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Piątnica wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 11 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293), w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r. poz. 283, ze zm.) oraz Uchwałą Nr 74/XIII/2019 z dnia 27 listopada 2019 r. o przystąpieniu do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Piątnica zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Piątnica wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w zakresie wyznaczenia terenów powierzchniowej eksploatacji kruszywa naturalnego w granicach udokumentowanego złoża piasków „Kisielnica I” położonego w obrębie Kisielnica, gm. Piątnica.

Z projektem zmiany studium wraz z prognozą będzie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Piątnica przy ul. Stawiskowskiej 53, pokój nr 4 w dniach od 5 czerwca do 26 czerwca 2020 roku w godzinach 8.00  - 15.00 oraz na stronie interentowej BIP, zamieszczony poniżej.

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
1. Treść obwieszczenia pdf 211.17 KB Łukasz Mertin
2. Załcznik nr 1 jpg 3.14 MB Łukasz Mertin
3. Załcznik nr 2 jpg 3.15 MB Łukasz Mertin
4. Załcznik nr 3 jpg 3.15 MB Łukasz Mertin
5. Załcznik nr 4 pdf 4.11 MB Łukasz Mertin
6. Załcznik nr 5 pdf 2.24 MB Łukasz Mertin
7. Załcznik nr 6 pdf 2.01 MB Łukasz Mertin
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 29 maj 2020 13:29 Łukasz Mertin
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 29 maj 2020 13:37 Łukasz Mertin
Artykuł został zmieniony. piątek, 29 maj 2020 13:38 Łukasz Mertin
Artykuł został zmieniony. piątek, 29 maj 2020 13:38 Łukasz Mertin