GPT.6733.23.2018

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) w związku z art. 49 § 1 ustawy z dnia 13 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), informuję, że w dniu 17 stycznia 2019 r. została wydana decyzja nr GPT.6733.23.2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie dróg wewnętrznych gminnych, na działkach nr 359, 340, 376, 909/7, 356/16, 363/27, 363/29, 367, 356/12, 356/14, 357/3, 357/5, 358/1, 361/1, 360/1, 362/3, 909/1, 363/25, 363/19, 364/1, 365/13, 365/16, 365/18, 366/15, 366/13, 384/7, 609/20, 609/18, 386/1, 384/5, 339/14, 339/11, 339/12, 339/16, 338/1, 337/1, 363/23, 363/21, 364/2, 365/14, 365/9, 365/11, 366/9, 366/11 i części działek nr 366/10, 384/6, 339/15, 339/10, 339/9 w miejscowości Jeziorko, gm. Piątnica.

Z treścią decyzji strony postępowania mogą zapoznać się w ciągu 14 dni licząc od daty podania powyższej informacji do publicznej wiadomości w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Terenowej Urzędu Gminy Piątnica przy ul. Stawiskowskiej 53, pokój nr 2, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu tj. 7.30 – 15.30.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości w dniu 18 stycznia 2019 r. przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej: www:bip.gminapiatnica.pl, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Piątnica oraz przesłanie sołtysowi wsi Jeziorko, celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń sołectwa.

Zgodnie z art. 49 § 2 Kpa zawiadomienie poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia i udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Z up. Wójta
mgr inż. Ewa Sulewska-Szulc
Naczelnik Wydziału
Gospodarki Przestrzennej i Terenowej

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 18 styczeń 2019 23:38 Konrad Majkowski
Artykuł został zmieniony. piątek, 18 styczeń 2019 23:39 Konrad Majkowski
Artykuł został zmieniony. środa, 20 marzec 2019 08:38 Konrad Majkowski (administracja)