Obowiązek składania oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za 2021r.

Informujemy, że zgodnie z art. 111 ust. 4 i ust. 7 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2021 r. poz. 1119, z późn. zm.) do dnia 31 stycznia 2022 r. przedsiębiorcy, posiadający zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, mają obowiązek: złożyć pisemne oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w 2021 r. oraz dokonania opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2022 r.

Zgodnie z art. 111 ust. 7 wyżej wymienionej ustawy opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego lub jednorazowo w terminie do 31 stycznia danego roku kalendarzowego.

Opłatę należy uiszczać na następujący numer rachunku bankowego:

68 8762 0009 0000 1270 2000 0020.

W tytule przelewu należy wpisać: przedsiębiorcę, nazwę punktu sprzedaży, rodzaj lub kategorię posiadanego zezwolenia oraz określenie raty opłaty alkoholowej, której wpłata dotyczy.

Przedsiębiorcy, których zezwolenia tracą ważność w trakcie 2022 r. – wnoszą opłatę jednorazowo do 31 stycznia 2022 r. w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia (opłata wyliczana jest w dniach).

Uwaga!!! Jeśli 31 stycznia wypada w dzień wolny od pracy, to nie obowiązuje zasada przesunięcia terminu na pierwszy dzień roboczy.

Niezłożenie oświadczenia lub nieuiszczenie opłaty

  1. W przypadku niezłożenia oświadczenia w terminie do dnia 31 stycznia, przedsiębiorca może jeszcze dopełnić tej czynności w terminie 30 kolejnych dni wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% rocznej, „podstawowej” opłaty za korzystanie z zezwoleń.
  2. W przypadku niedokonania opłaty w ustawowej wysokości i we wskazanych terminach, przedsiębiorca może jeszcze dopełnić tej czynności w terminie 30 kolejnych dni wraz z jednoczesnym wniesieniem dodatkowej opłaty, w wysokości stanowiącej 30% opłaty należnej za korzystanie z zezwoleń w danym roku kalendarzowym. Niezłożenie oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych lub nieuiszczenie opłaty w wyznaczonym ustawowo terminie skutkuje wygaśnięciem zezwoleń, a przedsiębiorca może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia

Druk oświadczenia można pobrać w Urzędzie Gminy Piątnica pokój nr 10 lub pobierając załącznik.

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2021r. docx 15.96 KB Małgorzata Krajewska
Oświadczenie o tajemnicy przedsiębiorstwa 2022 doc 25.00 KB Małgorzata Krajewska
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
środa, 19 styczeń 2022 07:53 Małgorzata Krajewska