?Warunki pracy:

 • Wymiar etatu: cały etat
 • Umowa o pracę na okres zastępstwa

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze (proporcjonalnie do etatu), plus dodatek stażowy w zależności od dokumentów potwierdzających prawo do dodatku.

?Miejsce pracy:

 • Biblioteka Publiczna Gminy Piątnica Filia w Jeziorku

?Oferujemy:

 • Ciekawe środowisko pracy.
 • Możliwość rozwoju osobistego.
 • Szkolenia.

?Wymagania niezbędne:

 • Minimum wykształcenie wyższe (bibliotekarskie / pedagogiczne).
 • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 • Niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku.
 • Dobra znajomość obsługi komputera, urządzeń multimedialnych i biurowych.
 • Prawo jazdy kat. B.

?Wymagania dodatkowe:

 • Umiejętność prowadzenia działań animacyjnych dla różnych grup wiekowych.
 • Samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania.
 • Umiejętność pracy w grupie oraz samodzielnej organizacji pracy własnej.
 • Łatwość nawiązywania kontaktów.
 • Skrupulatność, sumienność, zaangażowanie w rozwoju biblioteki.
 • Kreatywność, innowacyjność oraz motywacja do pracy.
 • Wysoka kultura osobista, komunikatywność.
 • Umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresujących.
 • Gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji.

?Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • Organizacja i prowadzenie zajęć, warsztatów, imprez kulturalnych promujących literaturę, kulturę, naukę oraz aktywizujących środowisko lokalne.
 • Gromadzenie i udostępnianie zbiorów biblioteki.
 • Prowadzenie dokumentacji bibliotecznej.
 • Opracowywanie zbiorów.
 • Udzielanie informacji.
 • Dbałość o stan powierzonego mienia.
 • Promowanie działań poprzez zamieszczanie informacji w środkach masowego przekazu (media, strona internetowa, facebook).
 • Współpraca z lokalnymi instytucjami.

?Wymagane dokumenty:

 • List motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru.
 • Życiorys (CV).
 • Kopie świadectw pracy.
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
 • Kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach.
 • Oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.
 • Oświadczenie, że kandydat/ka nie był/a skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • List motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych przy realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych”.

?Informacje o terminie i miejscu składania dokumentów:

 • Wymagane dokumenty należy złożyć do 2 lutego 2024 r. osobiście w Bibliotece Publicznej Gminy Piątnica, ul. Szkolna 25, 18-421 Piątnica lub pocztą na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (liczy się dzień wpływu do Biblioteki Publicznej Gminy Piątnica).
 • Dokumenty należy przekazać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko merytoryczne - młodszy bibliotekarz”.
 • Dokumenty, które wpłyną do biblioteki po terminie, nie będą rozpatrywane i nie podlegają zwrotowi.
 • Osoby, które spełniają wymagania formalne, zostaną powiadomione telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej biblioteki www.biblioteka.gminapiatnica.pl
 • Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Piątnica zastrzega sobie prawo do powiadomienia o zakwalifikowaniu do dalszych etapów naboru jedynie wybranych kandydatów, a także do niewyłonienia kandydatury do zatrudnienia.
  Uwagi końcowe: Dostarczone dokumenty zostaną poddane formalnej analizie, przeprowadzonej przez komisję rekrutacyjną. W wyniku ww. analizy, zostanie wytypowana lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu. Wytypowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.

?Oferty odrzucone, które nie zostaną odebrane w terminie 30 dni od zakończenia naboru, zostaną zniszczone.

Zapraszamy do składania ofert.

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.