ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 7.2019
WÓJTA GMINY PIĄTNICA
z dnia 29 kwietnia 2019 r.


w sprawie ustalenia dnia 2 maja 2019 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Piątnica

 


Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam dzień 2 maja 2019 r. - dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Piątnica.

§ 2. Dzień wolny, o którym mowa w § 1 zostanie odpracowany w sobotę – 11 maja 2019 r.

§ 3. Informacja o dniu wolnym zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na drzwiach wejściowych do budynku Urzędu Gminy Piątnica oraz poprzez opublikowanie na stronie internetowej Gminy Piątnica i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Piątnica.


§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Spraw Społecznych i Obywatelskich Urzędu Gminy Piątnica.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt
Artur Wierzbowski

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 30 kwiecień 2019 21:39 Konrad Majkowski
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 06 maj 2019 09:31 Konrad Majkowski
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 06 maj 2019 09:42 Konrad Majkowski