ZARZĄDZENIE NR 79.2020
WÓJTA GMINY PIĄTNICA
z dnia 17 listopada 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż przez Wójta nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Piątnica

 

Na podstawie art. 11 ust. 1, art. 13 ust. 1, art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2020 r. poz. 65, 284, 471, 782 i 1709) oraz § 7 ust. 2 uchwały Nr 118/XVIII/08 Rady Gminy Piątnica z dnia 24 sierpnia 2008 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 229 poz. 2359 z 2015 r. poz. 1584 i z 2020 r. poz. 4346) zarządzam co następuje:


§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Piątnica, położonej w obrębie Budy Czarnockie, gmina Piątnica, powiat łomżyński, województwo podlaskie, oznaczonej numerem geodezyjnym 234 o powierzchni 0.1000 ha, która nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość.


§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Wójt

Artur Wierzbowski

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Zarządzenie Nr 79.2020 pdf 168.19 KB Konrad Majkowski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 17 listopad 2020 14:30 Konrad Majkowski