ZARZĄDZENIE NR 21.2021

WÓJTA GMINY PIĄTNICA
z dnia 25 lutego 2021 r.

zmieniające zarządzenie Wójta Gminy Piątnica w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej w Piątnicy

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r., poz. 713 i 1378) oraz art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 471, 782, 1086, 1378 i z 2021. r. poz. 11) zarządzam, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 144.2017 Wójta Gminy Piątnica z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej w Piątnicy, zmienionym zarządzeniem Wójta Gminy Piątnica nr 54.2019 z dnia 18 czerwca 2019 r. wprowadzam następującą zmianę: - w § 1 pkt 2 wyrazy „Jarosława Sulkowskiego – Sekretarza Komisji” zastępuje się wyrazami ”Marcina Niklewicza jako Sekretarza Komisji”

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt

Artur Wierzbowski

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Zarządzenie Nr 21.2021 pdf 155.12 KB Konrad Majkowski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 25 luty 2021 12:23 Konrad Majkowski