ZARZĄDZENIE NR 23.2021
WÓJTA GMINY PIĄTNICA
z dnia 1 marca 2021 r.

w sprawie wyznaczenia nauczyciela pełniącego zastępstwo za Dyrektora Szkoły Podstawowej w Rakowie-Boginiach podczas jego nieobecności


Na podstawie art. 68 ust. 9, w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4) zarządzam, co następuje:


§ 1. Wyznaczam Panią Agnieszkę Rydzewską - nauczyciela Szkoły Podstawowej w Rakowie-Boginiach do zastępowania Dyrektora szkoły podczas jego nieobecności.


§ 2. Pani Agnieszka Rydzewska podczas nieobecności Dyrektora Szkoły Podstawowej w Rakowie-Boginiach uprawniona jest do wykonywania czynności związanych z bieżącym funkcjonowaniem szkoły.


§ 3. Traci moc zarządzenie Nr 34.2020 Wójta Gminy Piątnica z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela pełniącego zastępstwo za Dyrektora Szkoły Podstawowej w Rakowie-Boginiach podczas jego nieobecności.


§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Centrum Usług Samorządowych w Piątnicy.


§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


Wójt

Artur Wierzbowski

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Zarządzenie Nr 23.2021 pdf 162.06 KB Konrad Majkowski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 01 marzec 2021 11:26 Konrad Majkowski