ZARZĄDZENIE NR 24.2021
WÓJTA GMINY PIĄTNICA
z dnia 1 marca 2021 r.


w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii oraz przeciwdziałania
przemocy w rodzinie


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378) oraz art. 4 ust. 1 pkt. 10, 13, 15 i 17, art. 5 4 pkt. 1 i 2, art. 11 ust. 2 oraz art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057), w związku z Uchwałą Nr 149/XXIV/2020 Rada Gminy Piątnica z dnia 10 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia "Rocznego Programu Współpracy gminy Piątnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalnośc pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021 rok" (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2020 r., poz. 5276), zarządzam co następuje:


§ 1. 1. Po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej, powołanej Zarządzeniem Nr 18.2021 Wójta Gminy Piątnica z dnia 17 lutego 2021 r., dokonuje się rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, ogłoszonego Zarządzeniem Nr 5.2021 Wójta Gminy Piątnica z dnia 25 stycznia 2021 roku.
2. Wykaz ofert wybranych do realizacji w 2021 roku, które spełniają wymogi określone w ogłoszeniu o konkursie, stanowi Załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

§ 2. Warunkiem przekazania dotacji jest zaktualizowanie oferty i dostosowanie do kwoty przyznanej dotacji oraz zawarcie umowy szczegółowo określającej warunki realizacji zadania.

§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Piątnica.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


Wójt
Artur Wierzbowski

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Zarządzenie Nr 24.2021 pdf 224.64 KB Konrad Majkowski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 01 marzec 2021 13:38 Konrad Majkowski