ZARZĄDZENIE NR 26.2021

WÓJTA GMINY PIĄTNICA

z dnia 22 marca 2021 r.

w sprawie odwołania Kierownika Biblioteki Publicznej Gminy Piątnica

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 i art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz art. 15 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194) oraz art. 70 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Odwołuję Panią Elżbietę Kąkol ze stanowiska Kierownika Biblioteki Publicznej Gminy Piątnica z dniem 29 marca 2021 r.

2. Powodem odwołania jest złożony przez Panią Kierownik w dniu 16 grudnia 2020 r. wniosek o rozwiązanie stosunku pracy na mocy porozumienia stron w związku z przejściem na emeryturę.

§ 2. Odwołanie jest równoznaczne z rozwiązaniem stosunku pracy z dniem 29 marca 2021 r.

§ 3. Traci moc zarządzenie nr 64.2020 Wójta Gminy Piątnica z dnia 9 października 2020 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Biblioteki Publicznej Gminy Piątnica.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt

Artur Wierzbowski

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Zarządzenie Nr 26.2021 pdf 163.65 KB Konrad Majkowski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 22 marzec 2021 15:24 Konrad Majkowski