ZARZĄDZENIE NR 27.2021

WÓJTA GMINY PIĄTNICA

z dnia 25 marca 2021 r.

w sprawie powołania Kierownika Biblioteki Publicznej Gminy Piątnica

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 i art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194) w związku z art. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479) oraz art. 68 i 68² ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320) zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję Panią Annę Beatę Gosk na stanowisko Kierownika Biblioteki Publicznej Gminy Piątnica z dniem 1 kwietnia 2021 r. na okres 5 lat, tj. od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2026 r.

§ 2. Powołanie powoduje nawiązanie z dniem 1 kwietnia 2021 r. stosunku pracy na czas określony.

§ 3. Wysokość wynagrodzenia oraz pozostałe warunki pracy zostaną określone odrębnie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt

Artur Wierzbowski

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Zarządzenie 27.2021 pdf 161.04 KB Konrad Majkowski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 25 marzec 2021 08:59 Konrad Majkowski