ZARZĄDZENIE NR 29.2021
WÓJTA GMINY PIĄTNICA
z dnia 30 marca 2021 r.

w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy Piątnica

 

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz.713 i 1378) zarządzam, co następuje:

§ 1. Określa się następujący sposób wykonania uchwał podjętych podczas obrad XXVII sesji Rady Gminy Piątnica odbytej w dniu 29 marca 2021 r.:

1) uchwały Nr 170/XXVII/2021 zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa dróg gminnych
- zobowiązuje się podinspektora prowadzącego sprawy do stosowania zmian zawartych w uchwale przy naliczaniu opłat za zajęcie pasa dróg gminnych, a Skarbnika Gminy do sprawowania nadzoru nad pobieraniem tych opłat, w terminie od dnia wejścia w życie uchwały;

2) uchwały Nr 171/XXVII/2021 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
- zobowiązuje się podinspektora prowadzącego sprawy do podejmowania działań mających na celu realizację uchwały, w terminie od dnia wejścia jej w życie;

3) uchwały Nr 172/XXVII/2021 w sprawie określenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Piątnica w 2021 roku"
- zobowiązuje się Naczelnika Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Terenowej do podejmowania czynności zapewniających realizację postanowień uchwały, w terminie od dnia wejścia jej w życie;

4) uchwały Nr 173/XXVII/2021 zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
- zobowiązuje się Naczelnika Wydziału Rolnictwa, Podatków i Usług do stosowania zmian zawartych w uchwale, w terminie od dnia wejścia jej w życie;

5) uchwały Nr 174/XXVII/2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy
- zobowiązuje się Skarbnika Gminy do podejmowania działań mających na celu realizację postanowień uchwały, niezwłocznie po jej otrzymaniu;

6) uchwał:

a) Nr 175/XXVII/2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu;
b) Nr 176/XXVII/2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu;
c) Nr 177/XXVII/2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu;
- zobowiązuje się Skarbnika Gminy do zabezpieczenia środków finansowych w budżecie gminy na wymienione cele, a podinspektora prowadzącego sprawy do podjęcia czynności zapewniających realizację uchwał, niezwłocznie po ich otrzymaniu;

7) uchwały Nr 178/XXVII/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Piątnica na 2021 rok
- zobowiązuje się Inspektora do obsługi Rady Gminy do zawiadomienia Naczelników Wydziałów w Urzędzie Gminy oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych o obowiązku stosowania zmian zawartych w uchwale, niezwłocznie po jej otrzymaniu; 

8) uchwały Nr 179/XXVII/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Piątnica a Miastem Łomża na powierzenie prowadzenia przez Miasto Łomża zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Piątnica
- zobowiązuje się Skarbnika Gminy do zabezpieczenia środków finansowych w budżecie gminy na ten cel, a inspektora prowadzącego sprawę do podjęcia czynności zapewniających realizację uchwały.


§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt

Artur Wierzbowski

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Zarządzenie Nr 29.2021 pdf 198.56 KB Konrad Majkowski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 01 kwiecień 2021 14:19 Konrad Majkowski