ZARZĄDZENIE NR 33.2021

WÓJTA GMINY PIĄTNICA

z dnia 29 kwietnia 2021 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Oceniającej ds. opiniowania wniosków składanych o dotację na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków Gminy Piątnica

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz § 7 uchwały nr 252/XLIII/2018 Rady Gminy Piątnica z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków Gminy Piątnica (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 3426 i z 2019 r. poz. 4897) zarządzam, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 76.2018 Wójta Gminy Piątnica z dnia 17 października 2018 r. w sprawie powołania Komisji Oceniającej ds. opiniowania wniosków składanych o dotację na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków Gminy Piątnica paragraf 1 zarządzenia otrzymuje nowe brzmienie:

"§ 1. Powołuję Komisję Oceniającą ds. opiniowania wniosków składanych o dotację na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków Gminy Piątnica w następującym składzie:

1) Bogdan Bieńczyk - Przewodniczący (Zastępca Wójta Gminy Piątnica);

2) Barbara Joanna Sobczyńska-Wanke - Zastępca Przewodniczącego (Sekretarz Gminy);

3) Dariusz Wojewoda - Sekretarz (Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Obywatelskich w Urzędzie Gminy Piątnica);

4) Katarzyna Chilińska - Członek (Skarbnik Gminy Piątnica);

5) Robert Krzysztof Chrzanowski - Członek (podinspektor w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Terenowej w Urzędzie Gminy Piątnica);

6) Edyta Brzozowska - Członek (Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Piątnicy)."

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Oceniającej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt

Artur Wierzbowski

 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Zarządzenie Nr 33.2021 pdf 178.64 KB Konrad Majkowski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 29 kwiecień 2021 14:28 Konrad Majkowski