ZARZĄDZENIE NR 36.2021

WÓJTA GMINY PIĄTNICA

z dnia 11 maja 2021 r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 58 ust. 1 i art. 60 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3, art. 91 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz § 5, § 8 ust. 2 i 3, § 15 ust. 1 uchwały Nr 158/XXVI/2021 Rady Gminy Piątnica z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Piątnica na 2021 rok (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2021 r. poz. 830) zarządzam, co następuje:

§ 1. Postanawia się zaciągnąć kredyt długoterminowy do kwoty 3 500 000 zł w 2021 roku z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

§ 2. Spłata kredytu nastąpi w latach 2022-2031.

§ 3. Źródłem spłaty kredytu wraz z odsetkami będą dochody własne gminy w latach spłaty kredytu.

§ 4. Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt

Artur Wierzbowski

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Zarządzenie Nr 36.2021 pdf 164.63 KB Konrad Majkowski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
środa, 12 maj 2021 11:44 Konrad Majkowski