ZARZĄDZENIE NR 38.2021

WÓJTA GMINY PIĄTNICA

z dnia 12 maja 2021 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Drozdowie, ul. Główna 15, 18-421 Piątnica Poduchowna


Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378), art. 63 ust. 1 i ust. 10 oraz art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.
Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4, 619 i 762) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać
osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1597 oraz z 2019 r. poz. 1661) zarządzam, co następuje:


§ 1. Ogłaszam konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Drozdowie, ul. Główna 15, 18-421 Piątnica Poduchowna.

§ 2. Treść ogłoszenia o konkursie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się na:
1) stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Piątnica;
2) tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Piątnica;
3) stronie Biuletynu Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Białymstoku.

§ 4. Postępowanie konkursowe przeprowadzone zostanie zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na
stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1587
oraz z 2019 r. poz. 1634).

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Centrum Usług Samorządowych w Piątnicy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt
Artur Wierzbowski

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Zarządzenie Nr 38.2021 wraz z załącznikami pdf 397.86 KB Konrad Majkowski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
środa, 12 maj 2021 11:51 Konrad Majkowski