ZARZĄDZENIE NR 40.2021

WÓJTA GMINY PIĄTNICA

z dnia 25 maja 2021 r.

w sprawie unieważnienia ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Rakowie-Boginiach, Rakowo-Boginie 49, 18-421 Piątnica Poduchowna

 

Na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4, 619 i 762) oraz § 11 ha rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493, 530, 657, 781, 872, 891, 952, 1111, 1394, 1539, 2047, 2111, 2314 i 2382 oraz z 2021 r. poz. 150, 242, 370, 532 i 681) zarządzam, co następuje:

§ 1. Unieważniam ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Rakowie-Boginiach wszczęte na podstawie Zarządzenia Nr 39.2021 Wójta Gminy Piątnica z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Rakowie-Boginiach, Rakowo-Boginie 49, 18-421 Piątnica Poduchowna.

§ 2. Informacja o unieważnieniu ogłoszenia podlega zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Piątnica, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Piątnica oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Białymstoku.

§ 3. Traci moc Zarządzenie Nr 39.2021 Wójta Gminy Piątnica z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Rakowie-Boginiach, Rakowo-Boginie 49, 18-421 Piątnica Poduchowna.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Centrum Usług Samorządowych w Piątnicy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt

Artur Wierzbowski

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Zarządzenie Nr 40.2021 pdf 212.32 KB Konrad Majkowski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 25 maj 2021 14:43 Konrad Majkowski