ZARZĄDZENIE NR 42.2021

WÓJTA GMINY PIĄTNICA

z dnia 1 czerwca 2021 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Drozdowie

 

Na podstawie art. 63 ust. 14 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4, 619 i 762) zarządzam, co następuje:


§ 1. Powołuję komisję konkursową, zwaną dalej "Komisją" do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Drozdowie w następującym składzie:

1) Przewodniczący Komisji - Agnieszka Beata Filipkowska: przedstawiciel organu prowadzącego,

2) Członkowie Komisji:
a) Barbara Sobczyńska-Wanke - przedstawiciel organu prowadzącego,
b) Anna Baczewska - przedstawiciel organu prowadzącego,
c) Witold Gronostajski - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
d) Martyna Polkowska - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
e) Izabella Zapert - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
f) Bogumiła Jolanta Kenigsman - przedstawiciel Rady Pedagogicznej,
g) Artur Piasecki - przedstawiciel Rady Pedagogicznej,
h) Dorota Nikonowicz - przedstawiciel Rady Rodziców,
i) Ewa Bojar - przedstawiciel Rady Rodziców,
j) Ewa Chludzińska - przedstawiciel związku zawodowego ZNP.

§ 2. 1. Obowiązki i uprawnienia Członków Komisji określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r. 1587 oraz z 2019 r. poz. 1634).

2. Członkom Komisji w związku z realizacją zadań komisji, o których mowa w § 1, poleca się przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

3. Członkowie Komisji składają oświadczenie w formie pisemnej o zachowaniu tajemnicy w związku z poleceniem przetwarzania danych osobowych służących realizacji zadań komisji.

§ 3. Obsługę organizacyjno-kancelaryjną Komisji zapewnia Centrum Usług Samorządowych w Piątnicy.

§ 4. Wraz z zakończeniem postępowania konkursowego Komisja ulega rozwiązaniu.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Centrum Usług Samorządowych w Piątnicy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt

Artur Wierzbowski

 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Zarządzenie Nr 42.2021 pdf 235.66 KB Konrad Majkowski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 01 czerwiec 2021 11:48 Konrad Majkowski