ZARZĄDZENIE NR 43.2021

WÓJTA GMINY PIĄTNICA

z dnia 10 czerwca 2021 r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

 

Na podstawie art. 9g ust. 2, w związku z art. 91d pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 oraz z 2021 r. poz. 4) zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję Egzaminacyjną w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Mileny Chylińskiej – nauczyciela kontraktowego – ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, zatrudnionej w Szkole Podstawowej im. Ofiar Katynia w Jeziorku, w składzie:

1) przewodnicząca: Agnieszka Beata Filipkowska - przedstawiciel organu prowadzącego;
2) członek: Bogdan Zalewski - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny;
3) członek: Beata Sejnowska-Runo – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Ofiar Katynia w Jeziorku;
4) członek: Wiesława Masłowska – ekspert z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;
5) członek: Anna Eliza Pawelec - ekspert z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

§ 2. Powołuję Komisję Egzaminacyjną w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Agnieszki Barbary Kalskiej – nauczyciela kontraktowego – ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, zatrudnionej w Szkole Podstawowej w Drozdowie, w składzie:

1) przewodnicząca: Agnieszka Beata Filipkowska - przedstawiciel organu prowadzącego;
2) członek: Bogdan Zalewski - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny;
3) członek: Marzena Magdziak – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Drozdowie;
4) członek: Wiesława Masłowska – ekspert z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;
5) członek: Anna Eliza Pawelec - ekspert z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

§ 3. Powołuję Komisję Egzaminacyjną w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Igi Elwiry Wojciechowskiej-Gruszfeld – nauczyciela kontraktowego – ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, zatrudnionej w Szkole Podstawowej w Rakowie-Boginiach, w składzie:

1) przewodnicząca: Agnieszka Beata Filipkowska - przedstawiciel organu prowadzącego;
2) członek: Bogdan Zalewski - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny;
3) członek: Jolanta Uczyńska – p.o. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rakowie-Boginiach;
4) członek: Anna Eliza Pawelec – ekspert z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;
5) członek: Wiesława Masłowska - ekspert z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

§ 4. Obsługę organizacyjno-kancelaryjną Komisji Egzaminacyjnych zapewnia Centrum Usług Samorządowych w Piątnicy.

§ 5. O miejscu i terminie posiedzeń Komisji Egzaminacyjnych ich członkowie zostaną powiadomieni przez Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnych.

§ 6. 1. Zadaniem Komisji Egzaminacyjnych jest przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

2. Komisje Egzaminacyjne, o których mowa w §1-3, działają zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2020 poz. 2200).

3. Wraz z zakończeniem postępowania egzaminacyjnego Komisje ulegają rozwiązaniu.

§ 7. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Centrum Usług Samorządowych w Piątnicy.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt

Artur Wierzbowski

 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Zarządzenie Nr 43.2021 pdf 275.95 KB Konrad Majkowski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 10 czerwiec 2021 14:38 Konrad Majkowski