ZARZĄDZENIE NR 56.2021

WÓJTA GMINY PIĄTNICA

z dnia 26 sierpnia 2021 r.


w sprawie udzielenia pełnomocnictwa nauczycielowi pełniącemu obowiązki Dyrektora Szkoły Podstawowej w Rakowie- Boginiach, Rakowo Boginie 49,18-421 Piątnica Poduchowna


Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372) zarządzam, co następuje:


§ 1. 1. Udzielam Pani Monice Skłdanek - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rakowie-Boginiach pełnomocnictwa do dokonywania jednoosobowo, w moim imieniu, czynności prawnych z zakresu zwykłego zarządu, to jest do:


1) reprezentowania i występowania w sprawach dotyczących funkcjonowania i wykonywania przez Szkołę Podstawową w Rakowie -Boginiach jej statutowych zadań przed wszystkimi organami władzy i administracji publicznej, urzędami, bankami, przedsiębiorstwami i innymi jednostkami organizacyjnymi oraz osobami fizycznymi;


2) zawierania umów na wynajem i użyczenie pomieszczeń, pomieszczeń mieszkalnych i lokali administrowanych przez Szkołę ;


3) podejmowania innych czynności nie przekraczających zakresu zwykłego zarządu, dotyczących;


a) załatwiania bieżących spraw związanych ze zwyklą eksploatacją rzeczy,


b) utrzymania tych rzeczy w stanie niepogorszonym w ramach aktualnego ich przeznaczenia.


2. Celem zarządu jest zachowanie mienia w stanie niepogorszonym i osiąganie z niego normalnych korzyści, w tym pobieranie dochodów i prowadzenie bieżących spraw.


3. Pełnomocnictwo nie obejmuje czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu, w tym zbywania nieruchomości, zaciągania pożyczek i czynienia darowizn.


§ 2. Pełnomocnictwa udziela się na czas pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Rakowie-Boginiach. Do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu wymagana jest każdorazowo zgoda Wójta.


§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt

Artur Wierzbowski

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Zarządzenie Nr 56.2021 pdf 150.13 KB Konrad Majkowski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 26 sierpień 2021 09:05 Konrad Majkowski