ZARZĄDZENIE NR 58.2021
WÓJTA GMINY PIĄTNICA
z dnia 3 września 2021 r.

w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy Piątnica

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) zarządzam, co następuje:

§ 1. Określa się następujący sposób wykonania uchwał podjętych podczas obrad XXXII sesji Rady Gminy Piątnica odbytej w dniu 31 sierpnia 2021 r.:

1) uchwały Nr 196/XXXII/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego przekazania Gminie Stawiski zadań Gminy Piątnica z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego
- zobowiązuje się Skarbnika Gminy do podjęcia działań mających na celu realizację postanowień uchwały, niezwłocznie po jej otrzymaniu;

2) uchwały Nr 197/XXXII/2021 w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Piątnica na lata 2021-2030
- zobowiązuje się pracownika ds. promocji i współpracy z organizacjami pozarządowymi do realizacji uchwały w terminach określonych w załączniku do uchwały;

3) uchwały Nr 198/XXXII/2021 w sprawie wyrażenia zgody na najem na czas nieokreślony w trybie bezprzetargowym budynku (dawna wagownia) w Piątnicy Poduchownej stanowiącym własność Gminy Piątnica
- zobowiązuje się podinspektora prowadzącego sprawy do podjęcia działań mających na celu realizację postanowień uchwały, niezwłocznie po jej otrzymaniu;

4) uchwały Nr 199/XXXII/2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy
- zobowiązuje się Skarbnika Gminy do podejmowania działań mających na celu realizację postanowień uchwały, niezwłocznie po jej otrzymaniu;

5) uchwały Nr 200/XXXII/2021 w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków Gminy Piątnica na lata 2021- 2022
- zobowiązuje się Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Obywatelskich do stosowania zasad zawartych w uchwale, w terminie od dnia wejścia w życie uchwały;

6) uchwały Nr 201/XXXII/2021 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości położonej w Drożęcin -Lubiejewo oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 314/1
- zobowiązuje się podinspektora prowadzącego sprawy do podjęcia działań mających ne celu realizację postanowień uchwały, niezwłocznie po jej otrzymaniu;

7) uchwały Nr 202/XXXII/2021 w sprawie odwołania Skarbnika Gminy i uchwały Nr 203/XXXII/2021 w sprawie powołania Skarbnika Gminy
- zobowiązuje się Naczelnika Wydziału właściwego do spraw kadr do doręczenia po jednym egzemplarzu uchwał dla odwołanego Skarbnika jak i nowo powołanego Skarbnika Gminy oraz przygotowania niezbędnych dokumentów związanych z rozwiązaniem i nawiązaniem stosunku pracy - niezwłocznie po ich otrzymaniu;

8) uchwały Nr 204/XXXII/2021 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy
- zobowiązuje się kierowników gminnych jednostek organizacyjnych i Naczelników Wydziałów Urzędu Gminy Piątnica do zapoznania pracowników i stosowania przy prowadzeniu spraw gminy, niezwłocznie po jej otrzymaniu.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt
Artur Wierzbowski

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Zarządzenie Nr 58.2021 pdf 153.95 KB Konrad Majkowski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 07 wrzesień 2021 10:12 Konrad Majkowski