ZARZĄDZENIE NR 60.2021
WÓJTA GMINY PIĄTNICA
z dnia 9 września 2021 r.

w sprawie zmiany składu osobowego zespołu interdyscyplinarnego

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz.1372), art. 9a ust. 2, 3 i 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2021 r. poz. 1249) oraz § 8 pkt 2 i § 9 uchwały Nr 20/V/2011 Rady Gminy Piątnica z dnia 30 stycznia 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 58 poz. 683) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się skład osobowy zespołu interdyscyplinarnego, powołanego zarządzeniem Nr 22.2011 Wójta Gminy Piątnica z dnia 16 maja 2011 r., zmienionego zarządzeniem Nr 21.2012 Wójta Gminy Piątnica z dnia 22 sierpnia 2012 r., zarządzeniem Nr 33.2013 Wójta Gminy Piątnica z dnia 1 sierpnia 2013 r., zarządzeniem Nr 24.2014 Wójta Gminy Piątnica z dnia 4 czerwca 2014 r., zarządzeniem Nr 40.2014 Wójta Gminy Piątnica z dnia 17 września 2014 r., zarządzeniem Nr 79.2015 Wójta Gminy Piątnica z dnia 26 listopada 2015 r., zarządzeniem Nr 21.2016 Wójta Gminy Piątnica z dnia 9 marca 2016 r. i zarządzeniem Nr 69.2016 Wójta Gminy Piątnica z dnia 18 listopada 2016 r., zarządzeniem Nr 24.2017 Wójta Gminy Piątnica z dnia 18 listopada 2016 z dnia 7 marca 2017 r., zarządzeniem Nr 36.2020 Wójta Gminy Piątnica z dnia 28 maja 2020 r.:

1) powołuje się Emilię Faryna

2. Uwzględniając zmiany wymienione w ust. 1, skład zespołu interdyscyplinarnego jest następujący:

1) Barbara Krystyna Rutkowska - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątnicy;
2) Antoni Włodkowski - Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Piątnicy;
3) asp. szt. Grzegorz Kurkowski - Kierownik Posterunku Policji w Piątnicy;
4) Joanna Plona - Pedagog szkolny zatrudniony w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Piątnicy;
5) Janina Charkiewicz - Członek Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Łomży;
6) Edyta Nowicka-Popielarczyk - Kurator rodzinny Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Łomży;
7) Emilia Faryna - Pielęgniarka zatrudniona w Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

z up. Wójta Gminy Piątnica
Zastępca Wójta
Bogdan Bieńczyk

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Zarządzenie Nr 60.2021 pdf 154.53 KB Konrad Majkowski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 09 wrzesień 2021 13:44 Konrad Majkowski