ZARZĄDZENIE NR 64.2021

WÓJTA GMINY PIĄTNICA

z dnia 30 września 2021 r.

w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa wsi Rakowo-Czachy

Na podstawie § 20 ust.1 Statutu Sołectwa Rakowo-Czachy ustalonego uchwałą Nr 301/XLV/2018 Rady Gminy Piątnica z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie określenia Statutu Sołectwa Rakowo-Czachy (Dz.Urz.Woj. Podl. poz. 4634) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zarządza się wybory sołtysa sołectwa Rakowo-Czachy na dzień 11 października 2021 r. (poniedziałek) godz. 1800.

1. Zebranie odbędzie się w budynku remizy strażackiej w Rakowie-Boginiach.
2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyska się obowiązującej frekwencji, wybory zostaną przeprowadzone w dniu 11 października 2021 r. godz.1815 bez względu na liczbę osób uczestniczących w zebraniu.

§ 2. Proponuje się następujący porządek dzienny zebrania:

1. Otwarcie zebrania.
2. Przyjęcie porządku dziennego zebrania.
3. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
4. Wybór sołtysa.
5. Wolne wnioski .


§ 3. Wójt zawiadamia mieszkańców o zwołaniu zebrania przez rozplakatowanie ogłoszeń.


§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt

Artur Wierzbowski

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Zarządzenie Nr 64.2021 pdf 150.22 KB Konrad Majkowski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 30 wrzesień 2021 15:00 Konrad Majkowski