ZARZĄDZENIE NR 66.2021

WÓJTA GMINY PIĄTNICA

z dnia 11 października 2021 r.


w sprawie powołania Komisji Oceniającej ds. opiniowania wniosków składanych o dotację na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków Gminy Piątnica


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz.1372 i 1834) oraz § 7 uchwały nr 200/XXXII/2021 Rady Gminy Piątnica z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków Gminy Piątnica (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 3305) zarządzam, co następuje:


§ 1. Powołuję Komisję Oceniającą ds. opiniowania wniosków składanych o dotację na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków Gminy Piątnica w następującym składzie:


1) Bogdan Bieńczyk - Przewodniczący (Zastępca Wójta Gminy Piątnica);
2) Barbara Joanna Sobczyńska-Wanke - Zastępca Przewodniczącego (Sekretarz Gminy);
3) Dariusz Wojewoda - Sekretarz (Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Obywatelskich w Urzędzie Gminy Piątnica);
4) Dorota Dziemińska - Członek (Skarbnik Gminy Piątnica);
5) Robert Krzysztof Chrzanowski - Członek (inspektor w Wydziale Inwestycji i Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy Piątnica);
6) Edyta Brzozowska - Członek (Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Piątnicy).


§ 2. Do zadań Komisji Oceniającej należy:


1) opiniowanie na piśmie złożonych wniosków dotyczących przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków Gminy Piątnica,
2) przedstawienie Wójtowi propozycji rozpatrzenia wniosków oraz proponowanych kwot dotacji.


§ 3. 1. Komisja obraduje w minimum 4 osobowym składzie.


2. Przewodniczący Komisji Oceniającej zwołuje posiedzenia telefonicznie.


3. Z każdego jej posiedzenia Komisji Oceniającej jej Sekretarz sporządza protokół, który podpisują wszyscy obecni na posadzeniu członkowie.


4. W przypadku nieobecności Przewodniczącego jego obowiązki wykonuje Zastępca Przewodniczącego.


§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Oceniającej.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt

Artur Wierzbowski

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Zarządzenie Nr 66.2021 pdf 157.67 KB Konrad Majkowski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 12 październik 2021 14:35 Konrad Majkowski