ZARZĄDZENIE NR 67.2021

WÓJTA GMINY PIĄTNICA

z dnia 13 października 2021 r.

w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2021 r. poz. 1372,1834) oraz § 7 ust. 5 uchwały nr 89/XV/04 Rady Gminy Piątnica z dnia 25 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalania zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2004 r. Nr 56, poz. 964) zarządzam, co następuje:


§ 1. Powołuję Społeczną Komisję Mieszkaniową do przeprowadzania oględzin pomieszczeń przeznaczonych do wynajmu lub zmiany lokalu oraz zajmowanych przez wnioskodawcę, opiniowania wniosków osób ubiegających się o wynajem lub zamianę lokalu i przedkładania opinii Wójtowi, w następującym składzie:

1) Przewodniczący Komisji - Adam Dymek - Radny Rady Gminy Piątnica,
2) Członek Komisji - Barbara Krystyna Rutkowska - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątnicy,
3) Członek Komisji - Justyna Zagroba - Lubiecka - Inspektor Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Piątnica,
4) Członek Komisji - Urszula Barbara Miliszewska - Podinspektor Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Piątnica.

§ 2. Traci moc zarządzenie Nr 1.2019 Wójta Gminy Piątnica z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt

Artur Wierzbowski

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Zarządzenie Nr 67.2021 pdf 151.15 KB Konrad Majkowski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
środa, 13 październik 2021 14:14 Konrad Majkowski