ZARZĄDZENIE NR 70.2021

WÓJTA GMINY PIĄTNICA

z dnia 4 listopada 2021 r.

w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy Piątnica

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz.1372 i 1834) zarządzam, co następuje:

§ 1. Określa się następujący sposób wykonania uchwał podjętych podczas obrad XXXIV sesji Rady Gminy Piątnica odbytej w dniu 28 października 2021r.:

1) uchwały Nr 210/XXXIV/2021 w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace remontowo-konserwatorskie kościoła w Dobrzyjałowie
- zobowiązuje się Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Obywatelskich do podjęcia działań mających na celu realizację postanowień uchwały, a Skarbnika Gminy do zabezpieczenia środków finansowych w budżecie gminy na wymieniony cel, niezwłocznie po jej otrzymaniu;

2) uchwały Nr 211/XXXIV/2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy
- zobowiązuje się Skarbnika Gminy do podejmowania działań mających na celu realizację postanowień uchwały, niezwłocznie po jej otrzymaniu;

3) uchwały Nr 212/XXXIV/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji Zespołu Obsługi Szkół w Piątnicy oraz utworzenia Centrum Usług Samorządowych w Piątnicy i nadania statutu
- zobowiązuje się Dyrektora Centrum Usług Samorządowych do stosowania zmian zawartych w uchwale, niezwłocznie po jej otrzymaniu;

4) uchwały Nr 213/XXXIV/2021 w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym pomieszczenia w budynku Szkoły Podstawowej im. mjr Władysława Raginisa w Piątnicy stanowiącym własność Gminy Piątnica
- zobowiązuje się Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piątnicy do ustalenia szczegółowych warunków najmu, niezwłocznie po jej otrzymaniu.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt

Artur Wierzbowski

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Zarządzenie Nr 70.2021 pdf 147.43 KB Konrad Majkowski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
piątek, 05 listopad 2021 14:32 Konrad Majkowski