ZARZĄDZENIE NR 79.2021

WÓJTA GMINY PIĄTNICA

z dnia 30 listopada 2021 r.

w sprawie powołania zespołu wspierającego obsługę inwestora na terenie Gminy Piątnica zwanego Punktem Obsługi Inwestora w urzędzie

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372, 1834) zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuje się Zespół wspierający obsługę inwestora na terenie Gminy Piątnica zwany Punktem Obsługi Inwestora w urzędzie (POI) do realizacji zadań związanych z realizacją Standardów obsługi inwestorów.

§ 2. Skład Zespołu, o którym mowa w § 1:

1) Artur Wierzbowski - Wójt Gminy Piątnica - Przewodniczący
2) Michał Pstrągowski - Naczelnik Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych - członek
3) Katarzyna Modzelewska - główny specjalista w Wydziale Inwestycji i Zamówień Publicznych - członek

§ 3. Organizację, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków POI określa Regulamin Pracy Zespołu stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Piątnica.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt

Artur Wierzbowski

 

 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Zarządzenie Nr 79.2021 wraz z załącznikiem pdf 296.74 KB Konrad Majkowski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 06 grudzień 2021 08:18 Konrad Majkowski